پنجشنبه 24 آبان 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 آرشیوسازمان عمران تبریز
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

آگهی مزایده عمومی

بر اساس مجوز هیئت مدیره سازمان به شماره 992 بند 3 مورخه 22/9/96 ، سازمان عمران تبریز در نظر دارد آهن آلات ضایعاتی سبک و سنگین و دستگاههای اسقاطی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
پنجشنبه 30 آذر 1396

آگهی مناقصه عمومی

جمعه 19 آبان 1396

آگهی مزایده عمومی

سازمان عمران تبریز در نظر دارد ی دستگاه جرثقیل دروازه ای متحرک ،آهن آلات سبک وسنگین و تعدادی خودرو را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
پنجشنبه 18 خرداد 1396