سه شنبه 8 فروردين 1396 _ 28 جمادى الثانية 1438
 شعار سال

 
 شهرنما

 
  آمار سايت
امروز : 897
ديروز : 420
ماه : 5822
سال جاری : 5822
 
 آرشیومنطقه یک
کلمه کلیدی
:
از
تا

آگـــــهی مناقصه عمومی - روزنامه نگین آذربایجان -سه شنبه 5 بهمن 1395

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک تبریز
سه شنبه 5 بهمن 1395

آگــــهی مــــناقصه عمومی - پنجشنبه 16 دی ماه 1395 - روزنامه مهد آزادی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک تبریز

.
پنجشنبه 16 دي 1395

آگـــهی مــــناقــــصه عمومی - روزنامه سراسری مهد آزادی - یکشنبه 25 مهرماه 1395

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک تبریز

.
يکشنبه 25 مهر 1395

آگــهی مــزایده واگذاری محل گلخانه شهرداری منطقه یک تبریز - چهارشنبه 14 مهر 1395

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک تبریز

.
پنجشنبه 15 مهر 1395

آگهی منــــاقصه عمومی-روزنامه عصــــر آزادی- چهارشنبه 14 مهرماه 95

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک تبریز

.
چهارشنبه 14 مهر 1395

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید
سه شنبه 6 مهر 1395

روزنامه صبح ایران (ساقی آذربایجان)- شنبه 20 شهریور ماه 1395

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک تبریز

شنبه 20 شهريور 1395

آگهـــــی منـــاقصه عمومی / روزنامه صبح ایران (امین) - دوشنبه یک شهریور 1395

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک تبریز

سه شنبه 2 شهريور 1395

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند
يکشنبه 24 مرداد 1395

آگــــــــــــهی مناقـــــــصه عــمومی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک تبریز

.
چهارشنبه 20 مرداد 1395