يکشنبه 26 دي 1400 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 شرکت خانه‌سازی پیش‌ساخته آذربایجان
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت

آگهی مزایده ضایعات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

آگهی مزایده ضایعات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻘﺪاري از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
شنبه 6 آذر 1400

آگهي مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی ؛

آگهي مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهي مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان  ؛ شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان به استناد مصوبه هیئت مدیره به شماره 2-706 مورخه 13/04/1400 در نظر دارد تأمين نيروي انساني جهت امورات محوله در واحدهای تابعه خود را به مبلغ اولیه 98.000.000.000 ريال ( نود و هشت میلیارد ريال ) از طريق مناقصه عمومي به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
جمعه 12 شهريور 1400

آگهی استعلام بیمه ؛

آگپهی استعلام بیمه شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان؛

آگپهی استعلام بیمه شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان؛ شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد بیمه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان – خودرو های ( سبک و سنگین ) – آتش سوزی – عمر و حادثه – تکمیلی درمان را از طريق استعلام عمومي به شرکتهای بیمه واجد شرایط و دارای رتبه یک توانگری مالی ، واگذار نماید.
جمعه 12 شهريور 1400

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ؛

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان (سهامی خاص ) به شماره ثبت 3266 و شناسه ملی 10200093360 و کد پستی 5294613115 در ساعت 14 روز پنجشنبه مورخه 1400/04/31 در محل شرکت واقع در : تبریز – جاده سنتو برگزار خواهد گردید .
شنبه 26 تير 1400

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه ؛

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان (سهامی خاص ) به شماره ثبت 3266 و شناسه ملی 10200093360 و کد پستی 5294613115 در ساعت 12 روز پنجشنبه مورخه 1400/04/31 در محل شرکت واقع در : تبریز – جاده سنتو برگزار خواهد گردید .
شنبه 26 تير 1400

آگهي مناقصه عمومی ؛

آگهي مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری بصورت حجمی ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهي مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری بصورت حجمی ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛ شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تأمين اکیب کارگری جهت امورات محوله در واحدهای تابعه خود را به مبلغ اولیه 8.200.000.000 ريال ( هشت میلیارد و دویست میلیون ريال ) از طريق مناقصه عمومي به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه 4 خرداد 1400

آگهي مزايده عمومی املاک ( نوبت دوم )؛

آگهي مزايده عمومی املاک ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهي مزايده عمومی املاک ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛ شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان به استناد مجوز هیئت مدیره محترم به شماره 697 مورخه 1400/01/22 در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
سه شنبه 4 خرداد 1400

آگهي مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری ؛

آگهي مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری بصورت حجمی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهي مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری بصورت حجمی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛ شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تأمين اکیب کارگری جهت امورات محوله در واحدهای تابعه خود را به مبلغ اولیه 8.200.000.000 ريال ( هشت میلیارد و دویست میلیون ريال ) از طريق مناقصه عمومي به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
يکشنبه 19 ارديبهشت 1400

آگهي مناقصه عمومی عمليات آرماتوربندی در سالن A ( نوبت دوم ) ؛

آگهي مناقصه عمومی عمليات آرماتوربندی در سالن A ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهي مناقصه عمومی عمليات آرماتوربندی در سالن A ( نوبت  دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛ آگهي مناقصه عمومی عمليات آرماتوربندی در سالن A ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد عمليات آرماتوربندی در سالن A خود را به مبلغ اولیه 3.310.000.000 ريال (سه میلیارد و سیصد و ده میلیون ريال) از طريق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
يکشنبه 19 ارديبهشت 1400

آگهي مزايده عمومی املاک ؛

آگهي مزايده عمومی املاک شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

آگهي مزايده عمومی املاک شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛ شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان به استناد مجوز هیئت مدیره محترم به شماره 697 مورخه 1400/01/22 در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
چهارشنبه 15 ارديبهشت 1400