سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 28 دي 1396     |     کد : 999

آگهی فراخوان عمومی واگذاری خط 101(ائل گلی) به بخش خصوصی

شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد خط 101 (ائل گلی ) را...


• شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد خط 101 (ائل گلی ) را با شش دستگاه اتوبوس و با یارانه 10/000/000ریال به ازاء کارکرد هر دستگاه اتوبوس به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید بر همین اساس متقاضیان محترم در صورت تمایل به بهره برداری با ارائه در خواست کتبی به دفتر معاونت خصوصی سازی شرکت واحد مراجعه نمایند.

PDF چاپ چاپ