جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 27 دي 1396     |     کد : 993

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.

ردیف

موضوع پروژه

مبلغ اولیه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

رتبه

1

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 1 منطقه

-/7.251.643.079

-/362.582.154

3 و بالاتر (مورد تائید سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز) یا معادل اسمی سازمان برنامه و بودجه

2

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 2 منطقه

-/6.418.411.944

-/320.920.598

3 و بالاتر (مورد تائید سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز) یا معادل اسمی سازمان برنامه و بودجه

3

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 3 منطقه

-/5.497.090.198

-/274.854.510

3 و بالاتر (مورد تائید سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز) یا معادل اسمی سازمان برنامه و بودجه

4

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 4 منطقه

-/9.696.706.494

-/484.835.325

2 و بالاتر (مورد تائید سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز) یا معادل اسمی سازمان برنامه و بودجه

5

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 5 منطقه

-/7.455.482.589

-/372.774.130

1 (مورد تائید سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز) یا معادل اسمی سازمان برنامه و بودجه

6

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 6 منطقه

-/7.290.528.580

-/364.526.429

3 و بالاتر (مورد تائید سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز) یا معادل اسمی سازمان برنامه و بودجه

7

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 7 منطقه

-/8.989.476.520

-/449.473.826

2 و بالاتر (مورد تائید سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز) یا معادل اسمی سازمان برنامه و بودجه

8

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 8 منطقه

-/9.952.419.047

-/497.620.953

2 و بالاتر (مورد تائید سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز) یا معادل اسمی سازمان برنامه و بودجه

9

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 9 منطقه

-/7.036.995.633

-/351.849.782

3 و بالاتر (مورد تائید سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز) یا معادل اسمی سازمان برنامه و بودجه

10

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 10 منطقه

-/7.063.403.373

-/353.170.169

3 و بالاتر (مورد تائید سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز) یا معادل اسمی سازمان برنامه و بودجه

11

تجهیز و نگهداری سرویس های بهداشتی سطح منطقه

-/13.888.083.564

-/694.404.179

رتبه 1 سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز یا معادل اسمی رتبه سازمان برنامه و بودجه یا شرکت های خدماتی دارای حداقل پنج سال سابقه کار خدماتی در شهرداری و سایر ادارات و سازمان ها

 


توضیحات :

1)       برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.

2)       شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

3)       هرگاه نفرات اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4)       آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 11 روز چهارشنبه مورخه 96.11.11 به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی ما بین چهارراه لاله و تقاطع رسالت می باشد.

5)       شرکت کنندگان صرفاً  تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی را دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق باز کردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

6)       تاریخ بازگشائی پیشنهادات و محل آن ساعت 14.30 روز چهارشنبه مورخه 96.11.11 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.

7)       سایر شرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مناقصه درج شده است.

                                                                             مرتضی موحدنیا

                                                                            شهردار منطقه 3 کلانشهر تبریز

تاریخ چاپ: روز یکشنبه، مورخه 96.11.01

روزنامه: عصرآزادیواحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ