چهارشنبه 9 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 22 آذر 1396     |     کد : 977

" آگهی مزايده "

فضاي تبليغاتي( یک وجهی) تعداد76 دستگاه سايه بان ایستگاه اتوبوس

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد فضاي تبليغاتي( یک وجهی) تعداد76 دستگاه سايه بان ایستگاه اتوبوس خود را كه شرح فضای تبلیغاتی و محل سايه بانها در اسناد مزایده ميباشد، بمدت سه سال شمسي با قيمت پايه 3/738/421/125 ريال برای سال اول...


شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد فضاي تبليغاتي( یک وجهی) تعداد76 دستگاه سايه بان ایستگاه اتوبوس خود را كه شرح فضای تبلیغاتی و محل سايه بانها در اسناد مزایده ميباشد، بمدت سه سال شمسي با قيمت پايه 3/738/421/125 ريال برای سال اول، با افزايش 15%براي سالهاي دوم و سوم قرارداد ، از طريق مزايده كتبي به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد لذا از كليه شركتها و موسسات و كانونهاي تبليغاتي كه مجوزفعالیت تبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته باشند دعوت بعمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اسناد مزايده از تاريخ نشر آگهي( بغیر از ایام تعطیل رسمی ) لغایت آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه 96/10/04 به نشانی تبریز – بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه به امورقراردادها مراجعه و یابا شماره تلفن 32671513تماس حاصل فرمایند .
الف:محل دريافت اسناد: تبريز- بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه – واحدامور قراردادها
ب:ميزان سپرده و شماره حساب و يا ضمانتنامه بانكي: مبلغ 69/134/763ريال و به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه ياضمانتنامه بانكي به مبلغ مذكور با اعتبار سه ماهه بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه
ج:مهلت ارائه اسناد: از تاريخ نشرآگهي لغايت آخر وقت اداري روزدوشنبه مورخه96/10/04
د:زمان و مكان برگزاري مزايده: مورخه 96/10/04ساعت 14/30روزدوشنبه ميدان پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود . در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده موجود میباشد .
شرکت واحد اتوبوسرانی تبريز و حومه


PDF چاپ چاپ