سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 22 آذر 1396     |     کد : 976

" آگهی مزايده "

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد فضاي تبليغاتي تعداد50 عدد باكس ايستگاههاي اتوبوس مسيرBRT (یک وجهی)خود را در سه پك بمدت سه سال شمسي به ترتيب :پك A با 17 سايه بان با قيمت پايه 425/463/966 ريال بطور سالانه، پك B با 17 سايه بان با قيمت پايه...


شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد فضاي تبليغاتي تعداد50 عدد باكس ايستگاههاي اتوبوس مسيرBRT (یک وجهی)خود را در سه پك بمدت سه سال شمسي به ترتيب :پك A با 17 سايه بان با قيمت پايه 966/463/425 ريال بطور سالانه، پك B با 17 سايه بان با قيمت پايه 984/021/750 ريال بطور سالانه، پك C با 16 سايه بان با قيمت پايه 650/158/893 ريال بطور سالانه، از طريق مزايده كتبي به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد لذا از كليه شركتها و موسسات و كانونهاي تبليغاتي كه مجوز تبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته باشند دعوت بعمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اسناد مزايده از تاريخ نشر آگهي( بغیر از ایام تعطیل رسمی ) لغایت آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه 96/10/04 به نشانی تبریز – بلوار پنجم مرداد - اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه به امورقراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن 32671513تماس حاصل فرمایند .
الف:محل دريافت اسناد: تبريز- بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه – واحدامور قراردادها
ب: ميزان سپرده و شماره حساب و يا ضمانتنامه بانكي: پك A مبلغ 20/029/269 ريال- پك Bمبلغ 20/380/435ريال- پك C مبلغ18/563/173 ريال كه بايستي به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه واریز ياضمانتنامه بانكي به مبالغ مذكور با اعتبار سه ماهه بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه ارائه گردد. توضیحا اینکه شرکت کنندگانی که مایل به ارائه پیشنهاد برای سه پک مذکور باشند در اولویت بوده و میزان سپرده سه پک مبلغ 58/972/877 ریال میباشد.
ج: مهلت ارائه اسناد: از تاريخ نشرآگهي لغايت آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخه 96/10/04
د: زمان و مكان برگزاري مزايده: مورخه 96/10/04ساعت 14/30روز دوشنبه ميدان پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه

بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود . در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده موجود میباشد .

شرکت واحد اتوبوسرانی تبريز و حومه


PDF چاپ چاپ