جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 18 آذر 1396     |     کد : 964

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.

ردیف

موضوع پروژه

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

پایه

1

پروژه خط کشی و رنگ آمیزی ترافیکی معابر شهری سطح منطقه 3

-/1.000.000.000

-/50.000.000

پیمانکاران واجد شرایط مورد تائید حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

2

پروژه تجهیزات ایمنی و تابلوهای ترافیکی معابر شهری سطح منطقه 3

-/1.000.000.000

-/50.000.000

پیمانکاران واجد شرایط مورد تائید حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز


توضیحات :

1)       برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.

2)       شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

3)       هرگاه نفرات اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4)       آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 96.10.6 به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی ما بین چهارراه لاله و تقاطع رسالت می باشد.

5)       شرکت کنندگان صرفاً  تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی را دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق باز کردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

6)       تاریخ بازگشائی پیشنهادات و محل آن ساعت 15 روز چهارشنبه مورخه 96.10.6 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.

7)       سایر شرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مناقصه درج شده است.

                                                                              پرویز عباس نژاد

                                                                            شهردار منطقه 3 کلانشهر تبریز

تاریخ چاپ: روز سه شنبه، مورخه 96.9.21

نام روزنامه: فجرآذربایجانواحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ