جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 18 آذر 1396     |     کد : 963

آگهي مناقصـه عمومي

آگهي مناقصـه عمومي شهرداري منطقه 8 تبريز

شهرداري منطقه 8 تبريز به استناد مجوزهاي مأخوذه در نظر دارد پروژه هاي زير را با مشخصات مندرج ذيل از طريق مناقصه عمومي به شرکتها و پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد

 لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه تا ساعت 13 مورخه 23/9/96 به امور قراردادهای منطقه واقع در چایکنار- پل قاری-پشت مخابرات شهید رحیمیان – انتهای کوچه مجتهدیها- پاساژ هنر و صنایع دستی امیریه-معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 8 مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخه 25/9/96 به دبیرخانه شهرداری منطقه 8 واقع در ساختمان اداری منطقه 8 تحویل نمایند.

ردیف

موضوع پروژه

مبلغ برآورد اولیه ( ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه

 ( ریال )

حداقل رتبه

1

ساماندهی شبکه آب خام در سطح منطقه 8

1/999/999/999

100/000/000

پایه 5 در رشته ابنیه و ساختمان و یا آب

2

احداث نگهبانی و دیوار استانداری

2/750/000/000

137/500/000

پایه 5 در رشته ابنیه و ساختمان

3

تامین اکیپ بنایی و مرمت مسیرهای حفاری و کارهای اجرائی در سطح منطقه 8(تهیه مصالح و کارهای دستمزدی)

1/000/000/000

50/000/000

پایه 5 در رشته ابنیه و ساختمان

4

پیاده روسازی و نرده گذاری خیابان خاقانی

1/000/000/000

50/000/000

پایه 5 در رشته ابنیه و ساختمان

5

تکمیل مرمت خانه علی میسیو

1/100/000/000

55/000/000

پایه 5 در رشته مرمت بناهای تاریخی و یا ابنیه با رزومه کاری مرتبط و یا پیمانکاران حقیقی پایه سه دارای گواهینامه معتبر از سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
 توضيحات:
 1)برابر مقررات نبايد هيچکدام از اعضاي شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.
 2) شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است وهزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه است.
3) هرگاه نفرات اول ودوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
4) تاريخ تشکیل کمیسیون معاملات و قرائت پیشنهادات ساعت 30/14 روز شنبه 25/9/96 در محل ساختمان مرکزی شهرداری تبریز خواهد بود و حضور کلیه شرکت کنندگان در جلسه آزاد میباشد
5) کلیه کسورات قانونی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 6) ساير شرايط و اطلاعات وتوضيحات لازم در فرم شرايط شرکت در مناقصه درج شده است
 محبوب تیزپاز نیاری
شهردار منطقه 8 تبریز


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ