جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 5 آذر 1396     |     کد : 960

آگهي مزايده

آگهی مزایده املاک

آگهی مزایده املاک

سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز به استناد مجوز شماره  1008-4870 مورخه 16/08/1396 هیأت مدیره محترم ، در نظر دارد 8 مورد املاک  خود را با قرارداد واگذاری با مشخصات جدول ذيل، از طريق انجام تشريفات مزايده با شرایط پرداخت50 درصد نقدی و50 درصد بصورت اقساط 12 ماهه بشرح زیر به فروش برساند. لذا کليه متقاضیان می توانند از تاریخ  05/09/1396 تا 18/09/1396 جهت دريافت و تحویل اسناد و شرکت در مزایده به محل دريافت اسناد و تسليم پيشنهادات به آدرس تبريز – ميدان آذربايجان – بطرف فرودگاه – نرسيده به پل آجي چاي- سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز مراجعه نمايند. آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا ساعت 14:15 روز  شنبه مورخه 18/09/1396 بوده و پیشنهادهاي واصله رأس ساعت 14:30 همان تاریخ در کمیسیون مزایده در محل ساختمان مرکزی سازمان مدیریت پسماند باز و قرائت خواهد شد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد موجود مي باشد، همچنين حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان رسمی آنها در جلسه مجاز خواهد بود.کلیه پیشنهاد دهندگان بایستی اسناد ومدارک دریافت شده را با قید قبولی شرایط امضاء وضمیمه اسناد نموده وتسلیم نمایند. شماره تماس:32613831-041 
      علیرضا اصغری
مدیر عامل                


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ