شنبه 15 آذر 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393     |     کد : 96

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

1 - نام پروژه: پروژه تکمیل و احداث منبع آب خام در محل پارک حجاج
برآورد اولیه (به ریال): 000 / 000 / 000 / 2
مبلغ سپرده (به ریال) : 000 / 500 / 12

2 - نرده گذاری فضای سبز حد فاصل محوطه راه آهن تا نصف راه
برآورد اولیه (به ریال): 000 / 000 / 500 / 2
مبلغ سپرده (به ریال) : 000 / 000 / 14

لذا از شرکتهای واحد شرایط دعوت می شود جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری به امور قراردادهای منطقه واقع در جاده سنتو – میدان کارگر شهرداری منطقه 6 مراجعه نمایند.
ضمناً سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج و جزء لاینفک قرارداد می باشد.
 شهردار منطقه شش تبریز – فرهاد روشنیPDF چاپ چاپ