جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 14 آبان 1396     |     کد : 945

آگهی مناقصه محدود

آگهی مناقصه محدود احداث ساختمان اداری ائل باغی شهرداری منطقه 9 تبریز(خاوران)شهرداری منطقه 9 تبریز(خاوران) به استناد مجوز به شماره 20/6456مورخه 1396/06/16شهرداری تبریز در نظر دارد احداث ساختمان اداری تفرجگاه ائل باغی شهرداری منطقه 9 تبریز ( خاوران ) را از طریق انجام تشریفات مناقصه محدود به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط مندرج در مجوز فوق واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکارانی که از شهرداری منطقه مدارک و اسناد مناقصه محدود دریافت نموده اند درخواست می گردد نسبت به تکمیل و ارسال مدارک مناقصه محدود را حداکثر تا راس ساعت 14  وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 1396/08/17به دبیرخانه شهرداری منطقه تحویل فرمایند.

1- پیشنهادات واصله راس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخه 1396/08/17در کمیسیون معاملات شهرداری تبریز به آدرس: خیابان آزادی - مابین ابوریحان و حکیم نظامی، نبش لاله زار جنوبی (واقع در اتاق جلسه شماره چهار ساختمان مرکزی شهرداری تبریز) باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهنده در جلسه مناقصه محدود آزاد است.

2- مراعات نمودن قانون مصوب نمایندگان مجلس مبنی بر منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

3- شهرداری در رد یا قبول هر کدام یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

4-  هزینه های مربوط به مناقصه محدود به عهده برنده مناقصه محدود خواهد بود.

5- برندگان اول و دوم مناقصه محدود هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد حداكثر در مدت يك هفته بعداز ابلاغ نتيجه كميسيون معاملات شهرداري تبريز نشوند، سپرده شرکت در مناقصه محدود به ترتیب ضبط خواهد شد.

6- جهت شرکت در مناقصه محدود بایستی مبلغ سپرده شرکت در مناقصه محدود مبلغ -/2/200/000 ریال(بیست و دو میلیون تومان)، به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا نقدی به شماره حساب سپرده 1006785132 بانک شهر شعبه دروازه تهران بنام شهرداری منطقه 9 واریز و فیش مربوطه ضمیمه مدارک پاکت الف گردد.

7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه محدود فوق در اسناد دعوت نامه و شرایط شرکت در مناقصه محدود، مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد خواهد بود.

حمید شاهوردی

شهردار منطقه 9 تبریز


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ