جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 3 آبان 1396     |     کد : 942

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.

ردیف

موضوع پروژه

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

پایه

1

لکه گیری و آسفالت خیابان ها و معابر فرعی زمزم، تجلائی، مارالان، کوی دانشگاه و سطح منطقه

-/2.650.000.000

-/132.500.000

5 راه و ترابری

2

لکه گیری و آسفالت خیابان ها و معابر فرعی ابوریحان، صائب، پاستور، سجادیه، توانا، لاله زار، قطران و سطح منطقه

-/2.650.000.000

-/132.500.000

5 راه و ترابری

3

لکه گیری و آسفالت خیابان ها و معابر فرعی طالقانی شمالی، پاستور جدید و سطح منطقه

-/2.650.000.000

-/132.500.000

5 راه و ترابری

4

عملیات نقشه برداری در سطح منطقه 3

-/600.000.000

-/30.000.000

شرکتها و یا پیمانکاران و گروههای نقشه برداری واجد شرایط(دارای سابقه کار در زمینه نقشه برداری)توضیحات :

1)       برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.

2)       شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

3)       هرگاه نفرات اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4)       آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 96.8.20 به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی ما بین چهارراه لاله و تقاطع رسالت می باشد.

5)       شرکت کنندگان صرفاً  تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی را دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق باز کردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

6)       تاریخ بازگشائی پیشنهادات و محل آن ساعت 14.30 روز شنبه مورخه 96.8.20 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.

7)       سایر شرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مناقصه درج شده است.


                                                                              پرویز عباس نژاد

                                                                            شهردار منطقه 3 کلانشهر تبریز

تاریخ چاپ:  روز دوشنبه مورخه 96.8.8

روزنامه: مهد آزادیواحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ