جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 26 مهر 1396     |     کد : 937

آگهی مناقصه عمومی

شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان در نظر دارد عملیات اجرائی کانال بصورت نقبی و کول گذاری بتنی پروژه کانال رضانژاد واقع در خیابان رضانژاد را از طریق انجام تشریفات مناقصه به شرکت های دارای صلاحیت لازم اعم از کارت پیمانکاری و یا پایه 5 ابنیه و راه و باند واگذار نماید.

به گزارش روابط عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان، شرکت در نظر دارد عملیات اجرائی کانال بصورت نقبی و کول گذاری بتنی پروژه کانال رضانژاد واقع در خیابان رضانژاد با مبلغ اولیه 535.000.000 ریال (پانصد و سی و پنج میلیون ریال) را از طریق انجام تشریفات مناقصه به شرکت های دارای صلاحیت لازم اعم از کارت پیمانکاری و یا پایه 5 ابنیه و راه و باند واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند پس از انتشار آگهی تا ساعت 14 مورخه 96/08/06 روز شنبه به دبیرخانه شرکت واقع در تبریز ، جاده سنتو ، شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ، ساختمان اداری مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند%


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ