جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393     |     کد : 92

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه چهار در نظر دارد احداث و نگهداری فضای سبز حوزه خود را در سال 93 در سه ناحیه به شرح ذیل از طریق تشریفات مناقصه عمومی به مدت یکسال به شرکتهای واجد شرایط بر اساس فهرست بهاء سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به پیمان واگذار نماید

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه چهار در نظر دارد احداث و نگهداری فضای سبز حوزه خود را در سال 93 در سه ناحیه به شرح ذیل از طریق تشریفات مناقصه عمومی به مدت یکسال به شرکتهای واجد شرایط بر اساس فهرست بهاء سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به پیمان واگذار نماید  لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می شود از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قرارداد منطقه چهار واقع در خیابان آذربایجان جنب اداره کار و امور اجتماعی ساختمان قدیم شهرداری منطقه چهار مراجعه و پیشنهادات خود را بصورت سر بسته تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 30/2/93 به دبیرخانه منطقه چهار تحویل نمایند .

1- ناحیه بلوار آذربایجان با بر آورد اولیه   909/354/351/3 ریال و سپرده شرکت در مناقصه  000/000/20  ریال

2- ناحیه انبوهکاری طلوع با برآورد اولیه 358/451/637/1 ریال و سپرده شرکت در مناقصه   000/000/15   ریال

3- ناحیه قم تپه با بر آورد اولیه 356/928/283/3 ریال و سپرده شرکت در مناقصه  000/000/20 ریال

- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قرائت پیشنهادات ساعت 30/14 روز چهارشنبه مورخه 31/2/93  در اتاق جلسه ساختمان جدید الاحداث شهرداری تبریز خواهد بود .   

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد .

- کل هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود .

- اگر برندگان اول و دوم حاضر به عقد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد . م     

 

                                                                                                                             قادر امامی

شهردار منطقه چهار تبریزPDF چاپ چاپ