شنبه 15 آذر 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 11 شهريور 1396     |     کد : 914

مزایده بهره برداری ازمنافع9 باب ازغرف تجاری وخدماتی وکیوسک تنقلات جایگاه CNG

پایانه مسافربری مرکزی و شمال غرب تبریز

 

          آگهی مزایده  عمومی    

     سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز در نظر دارد بهره برداری ازمنافع9 باب ازغرف تجاری وخدماتی وکیوسک تنقلات جایگاه CNG باغمیشه تحت مدیریت مجموعه پایانه مسافربری مرکزی و شمال غرب تبریزرا به اشخاص حقیقی وحقوقی بمدت یک سال شمسی ازطریق مزایده کتبی (عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذارنماید. 

1-محل های مورد اجاره واقع درپایانه مسافربری مرکزی تبریز بنشانی میدان ابوریحان – انتهای آخر خیابان منظریه (ترمینال مرکزی) و پایانه مسافربری شمال غرب تبریز به نشانی میدان آذربایجان می باشد .

2- مدت قرارداد اجاره از تاریخ تحویل محل  یک سال شمسی خواهد بود .

تبصره: زمان تحویل هریک ازغرفه ها طبق فرم شرایط جدول پیوستی مندرج دراسناد مشخص وتعیین گردیده است.

3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عددوحروف مشخص وبدون ابهام بوده وبایستی درپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد.

4-محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزمیباشد .

5-مبنای پایه مزایده و  سپرده هر یک از غرفه ها بشرح ذیل :

1-5- غرفه شماره  1  تنقلات  واقع در داخل سالن مسافرگیری  پایانه مسافربری مرکزی تبریز        

مبلغ پایه  000/000/150 ریال و سپرده شرکت در مزایده           مبلغ 000/000/90 ریال . 

2-5-غرفه شماره 26 فست فود  واقع در محوطه پایانه مسافربری مرکزی تبریز     جنب کافه سنتی  

مبلغ پایه  000/000/40 ریال و سپرده شرکت در مزایده           مبلغ 000/000/24 ریال .  

3-5-غرفه شماره  3 فست فود  واقع در داخل سالن مسافرگیری پایانه  مسافربری مرکزی  تبریز          

مبلغ پایه 000/000/80  ریال و سپرده شرکت در مزایده          مبلغ 000/000/48 ریال.

4-5- غرفه یک ابزار فروشی  واقع در پایانه مسافربری  شمال غرب تبریز  

مبلغ پایه 000/000/5  ریال  و سپرده شرکت در مزایده          مبلغ 000/000/3 ریال .

5-5- کیوسک تنقلات  واقع در جایگاه CNG  باغمیشه

مبلغ پایه 000/000/5 ریال و سپرده شرکت در مزایده             مبلغ 000/000/3 ریال .

6-5- غرفه شماره 2  چایخانه واقع در پایانه مسافربری  شمال غرب  تبریز

مبلغ پایه 000/000/5 ریال   و سپرده شرکت در مزایده           مبلغ 000/000/3 ریال

7-5- غرفه شماره  3 تله رستوران  واقع در پایانه مسافربری شمال  غرب  تبریز

مبلغ پایه 000/000/7 ریال   و سپرده شرکت در مزایده        مبلغ 000/000/42  ریال

8-5-  غرفه شماره 4 فست فود  واقع در پایانه مسافربری شمال غرب  تبریز

مبلغ پایه 000/000/10 ریال   و سپرده شرکت در مزایده        مبلغ 000/000/6 ریال

 9-5-  غرفه شماره 5 تنقلات  واقع در پایانه مسافربری  شمال غرب تبریز

مبلغ پایه 000/000/12 ریال   و سپرده شرکت در مزایده        مبلغ 000/200/7 ریال

6-سپرده شرکت درمزایده برای هریک ازغرفه ها طبق فرم شرایط جدول پیوستی مزایده خواهدبودکه بایستی نقدا به  حساب جاری 100490408 سازمان نزدبانک شهرشعبه آزادی واریزوفیش مربوطه به ضمیمه اسناد مزایده  گردد .

7-میزان تضمین حسن انجام کارو تضمین اجرای تعهدات سه برابر مبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه (هنگام عقد قرارداد) نقد"بحساب جاری 100490408سازمان واریزخواهدشد که سپرده فوق پس از انجام تعهدات و اتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد.

8-کمیسیون مزایده درقبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است .

9-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهیبمدت14روز(تاآخروقت اداری روزپنجشنبهمورخ 23/06/96) میباشد وبه پیشنهاداتی که مبهم،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد.

10-پیشنهادات رسیده راس ساعت 14 مورخ 25/06/96 بعد از ظهر روز شنبه درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشودوحضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است.

تبصره:کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان راکه حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد وموارددرخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینمایدودرصورت احرازشرایط و توانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف7روزنسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یابرندگان مزایده اقدام مینمایددرصورت نیازاین مدت بانظرسازمان به مدت10روزدیگرقابل تمدید است.

11-درصورتیکه برنده مزایده ازتاريخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکندویابرای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده او به نفع سازمان ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قرارداردرجوع واوهم ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکندویا برای انجام معامله حاضرنشود سپرده اوهم ضبط میشود .

12-شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد بمنزله قبول شرایط وتکالیف شهرداری موضوع ماده10آئین نامه معاملات شهرداری ها می باشد .     

13- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده مزایده می باشد .

14-سایرشرایط، دراسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

 متقاضیان میتوانند پس از بازدیدازمحل ورویت موقعیت غرف جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای آخر خیابان منظریه(ترمینال مرکزی)تبریز تلفن 34762104 واحد امورقراردادهامراجعه نمایند .

 

                                                                                                                  محمد قلیزاده 

                                                                                                               مدیر عامل سازمان واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ