دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 23 مرداد 1396     |     کد : 908

آگهی مزایده

مزایده کتبی فروش خودروهای سبک و سنگین

سازمان خدمات موتوري شهرداري تبريز در نظر دارد به استناد مصوبه هيئت مديره محترم سازمان به شماره 2869/10 مورخه 96/04/22، تعدادی از خودروهای سبک و سنگین خود را از طریق مزایده عمومی کتبی به فـروش برسـاند. لذا علاقمندان ميتوانند همه روزه از تاریخ 96/05/16 لغايت 96/05/28 جهت اخذ اسناد شرکت در مزایده به مدیریت امور قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً متقاضیان می بایست تا پایان وقت اداری روز شنبه 96/05/28 پاکت های شرکت در مزایده را به دبیرخانه سازمان تحویل داده و رسید دریافت نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس وب سایت  سازمان  WWW.motori.Tabriz. Ir مراجعه نمایند. رویت ماشین آلات مورد مزایده در مهلت مقرر و در محل سازمان امکان پذیر می باشد.

هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

لازم به ذکر است در مقابل فروش خودروها وجه نقد دریافت خواهد شد و پرداخت کلیه هزینه های نقل و انتقال، مالیات و ارزش افزوده و ... به عهدة برنده مزایده می باشد.

تاريخ برگزاري مزایده ساعت 14/45 روز شنبه مورخه 96/05/28 خواهد بود.ح 4/5


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ