جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 8 ارديبهشت 1393     |     کد : 89

آگهی مناقصه

شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شهردار ی منطقه 10 تبریز

آگهی مناقصه ( نوبت اول )

         شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت مدارک مناقصه از تاریخ نشر آگهی به امور قراردادهای معاونت فنی وعمرانی منطقه واقع در شهرک ارم پایین تر از بیمارستان عالی نسب جنب پارک جنگلی ارم ساختمان شهرداری منطقه 10 مراجعه و پیشنهادات خود را تا آخروقت اداری روزسه شنبه   مورخه 16\02\93 به دبیر خانه تحویل نمایند.

ردیف

عنوان پروژه

رتبه راه وباند یا ابنیه     

مبلغ برآورد اولیه (ريال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ريال)

1

اجرای کارهای متفرقه حوزه1

5

000\000\000\1

000\500\9

2

اجرای کارهای متفرقه حوزه2

5

000\000\000\1

000\500\9

3

احداث کانال هدایت آبهای سطحی در اتوبان پاسداران

5

000\000\400\2

000\000\14

4

احداث ساختمان فرهنگسرا در سطح منطقه

4

000\000\000\5

000\000\22

5

احداث خیابان پارک مسافر تا روبروی ایستگاه آتش نشانی شماره 15

5

000\000\500\2

000\000\14

6

تعمیر ،تجهیزوایمن سازی پارکها در سطح منطقه

5

000\000\000\2

000\000\13

7

اجرای آسفالت لکه گیری در سطح منطقه حوزه1

5

000\000\500\2

000\000\14

8

اجرای آسفالت لکه گیری در سطح منطقه حوزه2

5

000\000\500\2

000\000\14

9

اجرای آسفالت اساسی در سطح منطقه حوزه1

5

000\000\000\5

000\000\22

10

اجرای آسفالت اساسی در سطح منطقه حوزه2

5

000\000\000\5

000\000\22

11

اجرای آسفالت اساسی در سطح منطقه حوزه3

5

000\000\000\5

000\000\22

1.       تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قرائت پیشنهادات ساعت 15روزچهارشنبه مورخه 17\02\93 در محل اتاق جلسه ساختمان جدید شهرداری کلانشهر تبریز می باشدوحضور کلیه پیشنهاد دهندگان درجلسه آزاد است.

2.      شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.

3.      کل هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

4.       هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شدو زمان انصراف از مناقصه 48 ساعت قبل از زمان مناقصه می باشد.

5.      سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه در اسناد مناقصه مندرج است.

                                                                

                                                                       باقر خوشنواز -   شهردار منطقه 10


PDF چاپ چاپ