جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 10 تير 1396     |     کد : 868

آگهی مزایده عمومی


سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبات هیات مدیره سازمان در نظر دارد، تعداد 4 باب بوفه و 12 باب جای بوفه و یک باب محل کافی شاپ در طبقه پائین ایستگاه اول تله کابین و یک باب سالن در پارک پیوند بصورت اجاره بهاء سه سالانه و یک باب جایگاه گازCNG به مدت یک سالانه طبق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید لذا از علاقمندان به شرکت در مزایده دعوت می شود جهت اخذ اسناد و مدارک مزایده به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند .
تبصره: ردیفهای 7 الی 18 جدول فقط محل احداث جای بوفه در محدوده تفرجگاه عینالی می باشد که طرح و هزینه ساخت توسط برنده مزایده با نظارت سازمان انجام خواهد یافت و هزینه های آن از اجاره بهاء سالانه کسر و مستهلک خواهد شد.
شرایط مزایده :  
1-    شرکت کنندگان باید مبلغ سپرده برای هریک از ردیفهای بالا را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد مزایده تحویل سازمان نماید .ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به هملن مبلغ نیز بلامانع است.
2- مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ 10 تیرماه 96 لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 21 تیرماه 96 می باشد و به پیشنهادهایی که خارج از موعد فوق  ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود .
تبصره : نشانی محل تسلیم پیشنهادها : تبریز اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریزطبقه همکف دبیرخانه سازمان عون بن علی و پارک طبیعت تبریز می باشد .
2-    شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مزایده گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد .
4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
5-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
6- برندگان اول و دوم ، مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
7- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
8- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .
9- کلیه پیشنهادها راس ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخه 21 تیرماه 96 باز و قرائت و برندگان انتخاب می شود و حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه آزاد است .


مسعود برزگر جلالی
 مديرعامل

روزنامه امین
شنبه تیرماه 1396
صفحه 6


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ