شنبه 15 آذر 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 4 تير 1396     |     کد : 864

" آگهی مزايده املاک"

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره شرکت در نظر دارد تعداد 10 دستگاه واحد مسکونی وتجاری خود را طریق مزایده عمومی براساس قیمت کارشناسی به شرح ذیل به فروش برساند لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اوراق مربوطه واسناد مزایده به نشانی تبریز – بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به امورقراردادها مراجعه و یابا شماره تلفن 32672166 تماس حاصل نمایند


شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره شرکت در نظر دارد تعداد 10 دستگاه واحد مسکونی وتجاری خود را طریق مزایده عمومی براساس قیمت کارشناسی به شرح ذیل به فروش برساند لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اوراق مربوطه واسناد مزایده به نشانی تبریز – بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به امورقراردادها مراجعه و یابا شماره تلفن 32672166 تماس حاصل نمایند . درضمن متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزوحومه به آدرس :Bus. Tabriz. ir مراجعه نمایند .
1) محل دريافت اسناد مزایده : تبريز - بلوار پنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز واحد امور قراردادها
2) ميزان سپرده نقدي وشماره حساب یاضمانتنامه بانکی معتبر : واریز مبلغ سپرده اعلامی هرملک به عنوان سپرده شرکت درمزایده به شماره حساب 1006135007 نزد بانک شهر شعبه آزادی یا ضمانتنامه بانکی بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه بااعتبارسه ماهه 
3) مهلت ارائه اسناد : ازتاريخ نشر آگهي لغايت آخر وقت اداري (14/30بعد از ظهر) روز دوشنبه مورخه 96/4/19
4)زمان ومكان برگزاري مزایده : روز دوشنبه ساعت 14/30  بعدازظهرمورخه 96/4/19  بلوارپنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه 
بديهي است شركت در مزایده به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مزایده بوده وشركت واحد باتصويب هيئت مديره در رد ياقبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي ها به عهده برنده مزایده خواهد بود ضمناً مشروح شرايط مزایده دراسناد مزایده موجود ميباشد . 

00,000 131.780.000


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ