جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 28 خرداد 1396     |     کد : 861

آگهی مناقصه آزاد

مناقصه ترافیکآگهی مناقصه آزاد

شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه هایی با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه آزاد( عمومی ) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

عنوان پروژه

برآورد اولیه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

پایه لازم

مبلغ خرید اسناد (ریال)

اجرای تجهیزات ترافیکی سطح منطقه

1/250/000/000

62/500/000

پیمانکاران واجد شرایط و مورد تایید حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز 

400/000

تهیه مصالح و نصب گاردریل در سطح منطقه

3/000/000/000

150/000/000

پیمانکاران واجد شرایط و مورد تایید حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز 

400/000

اجرای خدمات ترافیکی خط کشی محوری و رنگ آمیزی ترافیکی معابر شهری سطح منطقه

/1/000/000/000

50/000/000

پیمانکاران واجد شرایط و مورد تایید حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز 

400/000

لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط، دارای صلاحیت،ظرفیت و پایه لازم دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت مدارک و اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ خرید اسناد به حساب سپرده شماره 1001466324 بانک شهر  شعبه دروازه تهران بنام شهرداری منطقه 9 تبریز با در دست داشتن اصل فیش بانکی به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه واقع در جاده باسمنج- اول جاده زرنق مراجعه نمایند.

1- آخرین مهلت قبول پیشنهادات نهایتاً تا ساعت 14:30  روز شنبه مورخ 1396/04/10بوده و پیشنهادات واصله راس ساعت  15/00روز شنبه مورخه  1396/04/10در کمیسیون معاملات شهرداری تبریز به آدرس: خیابان آزادی - مابین ابوریحان و حکیم نظامی، نبش لاله زار جنوبی (واقع در اتاق جلسه شماره چهار ساختمان مرکزی شهرداری تبریز)  باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهنده در جلسه مناقصه آزاد است .

2-  شهرداری تبریز در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

3-  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

4-  هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5-  سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مناقصه درج شده است ./.

حمید شاهوردی-  شهردار منطقه 9 تبریزواحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ