جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 22 خرداد 1396     |     کد : 857

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره های 9729/76 و 76/ 1583 به مورخهای 1395/11/28 و 1396/03/04 در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی شرکت واحد و نیز تابلو بیلبوردهای تبلیغاتی سربالایی ولیعصر را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره های 9729/76 و 76/ 1583 به مورخهای  1395/11/28 و 1396/03/04 در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی شرکت واحد و نیز تابلو بیلبوردهای تبلیغاتی سربالایی ولیعصر را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. مشخصات و قیمتهای پایه پکها به شرح جدول ذیل می باشد: 

ردیف

نام

پک/ بیلبورد

مساحت لایت باکسها (مترمربع)

مبلغ پایه (ریال)

میزان سپرده (ریال)

1

لایت باکسهای ایستگاهها در  پک      A

441.04

پنج میلیارد و دویست و چهل و هفت میلیون و شصت و چهار هزار و هشتصد )  5247064800 )

دویست و شصت و سه میلیون

( 263000000)

2

 لایت باکسهای ایستگاهها در پک  B

488.72

پنج میلیارد و ششصد و هفتاد و هفت میلیون و هفتصد و نود و چهار هزار  (5677794000)

دویست و هشتاد و چهار میلیون (284000000)

3

لایت باکسهای ایستگاهها در پک C

441.04

پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و دو میلیون و هشت هزار

 ( 5482008000)

دویست و هفتاد و پنج میلیون

 ( 275000000)

4

لایت باکسهای ایستگاهها در پک D

 

417.2

 

پنج میلیارد و چهارصد و چهل و دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار و هشتصد ( 5442850800)

دویست و هفتاد و سه میلیون

( 273000000)

5

پیشانی پل اول سربالایی ولیعصر (رفت و برگشت)

106.8

دومیلیارد و پانصد و هفتاد و دو میلیون و هشتصد و دوازده هزار (2,572,812,000)

یکصد و بیست و هشت میلیون و ششصد و پنجاه هزار (128650000 )1) مدت بهره برداری :  مدت بهره برداری هر کدام از پکهای مربوط به ایستگاههای اتوبوس 36 ماه (سه سال شمسی) و برای دو دستگاه تابلو پیشانی پل 24 ماه (دو سال شمسی ) می باشد .
2) سپرده شرکت در مزایده : واریز مبالغ فوق  به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی میباشد .
3) مهلت قبول پیشنهادات: آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/04/10 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 15 در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
4) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
5) هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده ها خواهد بود .
6) نحوه و محل تحویل پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
7) سایر شرایط : سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد میتوانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی www.zibasazi.tabriz.ir  مراجعه فرمایید. 
8) میزان حسن انجام تعهدات : ده درصد مبلغ و پیشنهادی هر یک از پکها در زمان عقد قرارداد تحویل گرفته خواهد شد .

برای دریافت شرایط شرکت در مزایده کلیک کنید.
برای دریافت پیش قرارداد مربوط به لایت باکس های ایستگاه ها کلیک کنید.
برای دریافت پیش قرارداد مربوط به پیشانی پل کلیک کنید.
برای دریافت لیست محل های پک A کلیک کنید.
برای دریافت لیست محل های پک B کلیک کنید.
برای دریافت لیست محل های پک C کلیک کنید.
برای دریافت لیست محل های پک D کلیک کنید.


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ