جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 18 خرداد 1396     |     کد : 852

آگهی مزایده عمومی

سازمان عمران تبریز در نظر دارد ی دستگاه جرثقیل دروازه ای متحرک ،آهن آلات سبک وسنگین و تعدادی خودرو را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند

آگهی مزایده عمومی

بر اساس مجوز هیئت مدیره سازمان به شماره 968 بند 4 مورخه 20/2/96 ، سازمان عمران تبریز در نظر دارد 1- یکدستگاه جرثقیل دروازه ای متحرک 2- آهن آلات سبک و سنگین 3- تعدادی خودرو خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

1-    قیمت پایه ی کارشناسی بشرح جدول ذیل

ردیف

موضوع مزایده

قیمت کل پایه

1

آهن آلات سبک و سنگین شامل 1) ریل آهن 2) صفحه زیر تراورس 3) پیچ تراورس 4) وصله  5)تراورس 6) پیچ وصله

-/000/000/183 ریال

2

یکدستگاه جرثقیل دروازه ای متحرک روی ریل با دهنه حدود 27 متر و ارتفاع 9 متر، دوپل دارای یکدستگاه الکترو گیربکس

-/000/000/300/1 ریال

3

سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 1380 برنگ یشمی متالیک

-/000/000/48 ریال

4

سواری GLXI 405 مدل 1389 برنگ نقره ای متالیک دوگانه سوز

-/000/000/175 ریال

5

سواری پیکان ساده کار مدل 1361 برنگ کرم روغنی

-/000/000/20 ریال

6

سواری پیکان تیپ 1600 مدل 1378 برنگ سفید روغنی

-/000/000/27 ریال

7

وانت مزدا 1600 برنگ فیروزه ای متالیک مدل 1370

-/000/000/52 ریال

8

وانت مزدا تیپ 1600 مدل 1371 برنگ نقره ای متالیک

-/000/000/42 ریال

2-    مبلغ سپرده شرکت در مزایده بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی خواهد بود.

3-    شرکت کنندگان از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول تا تاریخ 08/04/96 جهت اخذ اسناد مزایده فرصت دارند.

4-    پیشنهادها بایستی تا آخر وقت اداری(14:30) مورخ 13/04/96 به دبیرخانه سازمان عمران تبریز تحویل گردد .

5-    پیشنهادات واصله ساعت 14:30 مورخ 13/04/96روز سه شنبه در محل سازمان عمران تبریز باز و قرائت خواهد شد.

6-    سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج است .

7-    شرکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مزایده آزاد است.

8-    مبلغ فروش اسناد مزایده -/000/300 ریال می باشد که بصورت واریز نقدی به حساب 1001602167 بانک شهر شعبه اطباء تبریز دریافت میگردد.

9-    محل تحویل اسناد مزایده و تحویل پاکات : تبریز-آخر خیابان صائب – دبیرخانه سازمان عمران تبریز    30-34785929-041

10- متقاضیان می توانند جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 34769583-041 تماس حاصل نمایند .(ر96-4/2)                                          چاپ آگهی نوبت اول:   20/03/96

چاپ آگهی نوبت دوم:   27/03/96                                 

            سازمان عمران تبریزواحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ