يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 10 خرداد 1396     |     کد : 849

آگهی مزايده

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد اقلام و وسایل اسقاطی خود را بصورت گروهي در 2 گروه از طریق مزایده (كتبي)....


شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد اقلام و وسایل اسقاطی خود را بصورت گروهي در 2 گروه از طریق مزایده (كتبي)
به فروش برساند علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند برای دریافت اسناد مزایده و شرایط شرکت در مزایده، از تاريخ نشر آگهي تا آخر وقت اداری(14/30 بعد از ظهر) روز دوشنبه مورخه 96/3/22به نشانی تبریز – بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به امورقراردادها مراجعه نموده و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32663914تماس حاصل نمايند
الف – محل دریافت اسناد مزایده : تبریز – بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه واحد امورقراردادها
ب – میزان سپرده نقدی و شماره حساب و يا ضمانتنامه بانكي : ميزان سپرده شركت د رمزایده گروه يك به مبلغ 7/045/800 ريا ل،ميزان سپرده شركت د رمزایده گروه دو مبلغ 7/728/000 ريال،ميباشد و شركت كنندگان بايستي مبلغ سپرده مشخص شده هرگروه را به شماره حساب سیبا 1006135007 نزد بانك شهرشعبه آزادی بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه ویا ارائه ضمانتنامه بانکی به مبالغ مذکور به نام شرکت واحد اتو بو سرانی تبریز و حومه با اعتبار سه ماهه بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه را تا آخر وقت اداري(14/30 بعد از ظهر) روز دوشنبه مورخه 96/3/22 واريز یا تسلیم نمايند
ج- تاريخ ، محل ومكان مزايده : تبریز – بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه ، روزدوشنبه مورخه96/3/22 ساعت 14/30 بعد از ظهر.
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود . ضمنا" مشروح شرایط مزایده در اسناد مزایده موجود میباشد همچنين جهت كسب اطلاعات بيشترميتوانند از آدرس سايت اينترنتي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومهir .www.bus.Tabriz كسب اطلاع نمايند.
شرکت واحد اتوبوسرانی تبريزو حومهPDF چاپ چاپ