يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396     |     کد : 821

آگهی فراخوان عمومی واگذاری خطوط به بخش خصوصی

شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد بند 4 مصوبه هیئت مدیره محترم مورخه 96/02/02 در نظر دارد خط 120 (شهید بهشتی )

شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد بند 4 مصوبه هیئت مدیره محترم مورخه 96/02/02 در نظر دارد خط 120 (شهید بهشتی ) را با چهار دستگاه اتوبوس و با سقف یارانه 28/000/000 ریال به شرکتهای واجد شرایط که پیشنهاد دریافت کمترین مبلغ یارانه را داشته باشند واگذار نماید بر همین اساس متقاضیان محترم در صورت تقاضا با ارائه در خواست کتبی به همراه درج مبلغ پیشنهادی تا آخر وقت اداری مورخه 96/02/14 به دفتر معاونت خصوصی سازی شرکت واحد مراجعه نمایند.
شرایط:
1- تعداد اتوبوس قابل واگذاری 4 دستگاه و به صلاحدید حوزه فنی از اتوبوسهای در اختیار شرکت خواهد بود.
2- مبلغ سهم بهره برداری را به صورت نقدی دریافت خواهد شد.
3- سقف یارانه فعلی 28/000/000ریال بوده و به متقاضیانی که کمترین مبلغ یارانه را پیشنهاد دهند واگذار خواهد شد.
4- سند اتوبوسها در صورت انتخاب از اتوبوسهای بازسازی شده به صورت اوراقی خواهد بود.


PDF چاپ چاپ