يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396     |     کد : 820

آگهی فراخوان عمومی واگذاری خطوط به بخش خصوصی

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد بند 2 مصوبه هیئت مدیره محترم مورخه 95/09/28در نظر دارد دو دستگاه ازاتوبوسهای خط 104(امامیه) ....

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد بند 2 مصوبه هیئت مدیره محترم مورخه 09/28/ 95در نظر دارد دو دستگاه ازاتوبوسهای خط 104(امامیه) را با شرایط ذیل به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان محترم در صورت تمایل در خواست خود را بپیوست مدارک لازم تا آخر وقت اداری مورخه 96/02/14به صورت مکتوب به دفتر معاونت خصوصی سازی شرکت واحد ارائه فرمایند.
شرایط:
• تعداد اتوبوس قابل واگذاری دو دستگاه و به صلاحدید حوزه فنی از اتوبوسهای در اختیار شرکت خواهد بود.
• اولویت واگذاری برای آن دسته از شرکتها که مبلغ سهم بهره برداری از اتوبوسها را به صورت نقدی و در مهلت مقرر پرداخت نماید خواهد بود.
• واگذاری به صورت حضوری با پایه حق الامتیاز ماهانه (1/000/000ریال) به بالاترین پیشنهاد دهنده حق الامتیاز خط انجام خواهدگرفت.
• سند اتوبوسها در صورت انتخاب از اتوبوسهای بازسازی شده به صورت اوراقی خواهد بود.


PDF چاپ چاپ