دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 28 اسفند 1395     |     کد : 805

آگهی مزایده

آگهی مزایده بوفه های ائل گلی

      سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 19/1/96 تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکات مزایده روز یکشنبه مورخه 20/1/96 رأس ساعت 30/14 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

                                                                                                                  محمد حسین حسن زاده - مدیر عامل

- دانلود جدول مزایده


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ