جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 28 اسفند 1395     |     کد : 804

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 76/9729 مورخ 28/ 11/1395 در نظر دارد تابلو های تبلیغاتی شرکت واحد را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره  9729/76 مورخ  1395/11/28 در نظر دارد تابلو های تبلیغاتی شرکت واحد را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. مشخصات و قیمتهای پایه پکها به شرح جدول ذیل می باشد

ردیف

نام

پپک/بیلبورد

مساحت لایت باکسها (مترمربع)

مبلغ پایه (ریال)

میزان سپرده (ریال)

1

لایت باکسهای ایستگاهها در  پک      A

441.04

پنج میلیارد و دویست و چهل و هفت میلیون و شصت و چهار هزار و هشتصد )  5247064800 )

دویست و شصت و سه میلیون ( 263000000)

2

 لایت باکسهای ایستگاهها در پک  B

488.72

پنج میلیارد و ششصد و هفتاد و هفت میلیون و هفتصد و نود و چهار هزار  (5677794000)

دویست و هشتاد و چهار میلیون (284000000)

3

لایت باکسهای ایستگاهها  Cدرپک

441.04

پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و دو میلیون و هشت هزار ( 5482008000)

دویست و هفتاد و پنج میلیون ( 275000000)

4

لایت باکسهای ایستگاهها در پک     D   

417.2

 

پنج میلیارد و چهارصد و چهل و دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار و هشتصد ( 5442850800)

دویست و هفتاد و سه میلیون ( 273000000)


1 ) مدت بهره برداری :  مدت بهره برداری هر کدام از پکها 36 ماه (سه سال شمسی) می باشد .
2 ) سپرده شرکت در مزایده : واریز مبالغ فوق  به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی میباشد .
3 ) مهلت قبول پیشنهادات: آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 15/01/1396 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 15 در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
4 ) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
5 ) هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده ها خواهد بود .
6 ) نحوه و محل تحویل پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
7 ) سایر شرایط : سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد میتوانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی www.zibasazi.tabriz.ir  مراجعه فرمایید. 
8 ) میزان حسن انجام تعهدات : ده درصد مبلغ و پیشنهادی هر یک از پکها در زمان عقد قرارداد تحویل گرفته خواهد شد .
                                                                      واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ