جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 11 اسفند 1395     |     کد : 802

آگهی مناقصه عمومی

سازمان توسعه و عمران عون ابن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان، پروژه های بشرح ذیل را بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال 95 به شرکت های واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از علاقمندان به شرکت در مناقصه دعوت می شود جهت اخذ اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.

سازمان توسعه و عمران عون ابن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان، پروژه های بشرح ذیل را بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال 95 به شرکت های واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از علاقمندان به شرکت در مناقصه دعوت می شود جهت اخذ اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.

1)    نام پروژه: تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری ساختمان اداری ، خدماتی استخر داغ گؤلی
مبلغ برآورد اولیه : 4000000000 ریال ( چهار میلیارد ریال)
مبلغ سپرده : 150000000 ریال ( صدو پنجاه میلیون ریال )
پایه مورد نیاز : حداقل پایه 5  ابنیه

2)    نام پروژه: اجرای دیوار حائل سنگی در طرفین ساختمان استخر داغ گؤلی با سنگ لاشه
مبلغ برآورد اولیه : 1000000000 ریال ( یک میلیارد ریال)
مبلغ سپرده : 50000000 ریال (پنجاه میلیون ریال )
پایه مورد نیاز : حداقل پایه 5  ابنیه

3)    نام پروژه: اجرای دیوار سنگی در ضلع جنوبی و شمالی استخر داغ گؤلی
مبلغ برآورد اولیه : 2000000000 ریال ( دو میلیارد ریال)
مبلغ سپرده : 100000000 ریال ( صد میلیون ریال )
پایه مورد نیاز : حداقل پایه 5  ابنیه

4)    نام پروژه: کف سازی پیاده رو دور استخر داغ گألی با سنگ اسپراخون
مبلغ برآورد اولیه : 2900000000 ریال ( دو میلیارد و نه صد میلیون ریال)
مبلغ سپرده : 120000000 ریال ( صد و بیست میلیون ریال )
پایه مورد نیاز : حداقل پایه 5  ابنیه

شرایط مناقصه:
1-    شرکت کنندگان می بایستی سپرده شرکت در مناقصه برای هریک از ردیف های جدول بالا را به حساب شماره 100250250007 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز بنام سازمان توسعه و عمران عون ابن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز واریز و اصل آن را به همراه اسناد مناقصه تحویل سازمان نمایند. ارائه ضمناتنامه معتبر بانکی به مبلغ فوق نیز مجاز است.
2-    فروش اسناد مناقصه از 11 اسفند ماه 95 تا آخر وقت اداری روز یکشنبه 22 اسفند ماه 95 بصورت حضوری می باشد.
تبصره: نشانی محل تسلیم پیشنهادها تبریز، اتوبان پاسداران، ورودی تله کابین، ساختمان اداری، دبیرخانه سازمان می باشد.
شماره تماس :2- 04132373060
3-    کلیه پیشنهادها راس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 22 اسفندماه 95 باز و قرائت و برندگان مناقصه مشخص می شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است .
4-    رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در مناقصه فوق الزامی است.
5-    سازمان در رد و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
6-    هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
7-    شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهادها به منزله قبول شرایط و تکالیف مناقصه گزار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد.
8-    سایر اطلاعات و جزئیات و شرایط، در اسناد مناقصه مندرج است.
9-    
مسعود برزگر جلالی
مدیرعامل

روزنامه عصر آزادی(روز چهارشنبه 11 اسفند ماه 95)

واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ