جمعه 8 اسفند 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 14 ارديبهشت 1392     |     کد : 8

آگهی تجدید مزایده تله کابین تبریز

آگهی تجدید مزایده تله کابین تبریز سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد شماره 337 مورخ 4/2/92 مصوبه هیأت مدیره سازمان در نظر دارد مسئوليت نگهداري ، حفاظت و بهره برداري ازتله کابين تبريز به همراه اجاره منافع پاركينگ ورودي آن و دو باب بوفه واقع در اول و آخر ايستگاه تله كابين به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط(داشتن دانش فنی و تخصصی ویا مدیریت فعالیت در تله کابین برای تله کابین) از طریق مزایده واگذار نماید. لذا از اشخاص واجد شرایط دعوت میشود جهت اخذ مدارک شرکت در مزایده به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند ...

آگهی تجدید مزایده تله کابین تبریز
سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد شماره  337 مورخ 4/2/92 مصوبه هیأت مدیره سازمان در نظر دارد مسئوليت نگهداري ، حفاظت و بهره برداري ازتله  کابين تبريز به همراه اجاره منافع پاركينگ ورودي آن و دو باب بوفه واقع در اول و آخر ايستگاه تله كابين به اشخاص حقوقی و  حقیقی واجد شرایط(داشتن دانش فنی و تخصصی ویا مدیریت فعالیت در تله کابین برای تله کابین) از طریق مزایده واگذار نماید. لذا از اشخاص واجد شرایط دعوت میشود جهت اخذ مدارک شرکت در مزایده به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند .
شرایط مزایده :
1- بر آورد قیمت پایه برای اجاره تله کابین به مدت سه سال سهم سازمان 15% و سهم بهره بردار 85 % با حداقل پایه برای سال اول 000/000/700 ریال سال دوم 000/000/850 ریال سال سوم 000/000/000/1ریال .
2- پارکینگ با قیمت پایه سالانه 000/000/600 ریال .
3- بوفه ها با قیمت پایه سالانه 000/000/200 ریال .
4- مدت انجام قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد برای تله کابین به مدت سه سال وپارکنیک و دوباب بوفه یکسال شمسی می باشد .
5- کارفرما و دستگاه نظارت ، سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز می باشد .
6- مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ 17/2/92 تا آخر وقت اداری 29/2/92 می باشد و به پیشنهاد هایی که خارج از این مهلت ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود .
تبصره : نشانی محل تسلیم پیشنهاد ها: تبریز- بازارچه سیلاب- اول خیابان عارف پلاک 266 طبقه همکف دبیرخانه سازمان عون بن علی و پارک طبیعت تبریز می باشد .
7- شرکت کنندگان باید مبلغ 000/000/300 ریال بعنوان سپرده  شرکت در تله کابین و مبلغ 000/000/30ریال  بعنوان سپرده شرکت برای  پارکنیک و مبلغ 000/000/20 ریال سپرده شرکت  برای بوفه ها طی فیش های جداگانه به حساب شماره 874924نزد بانک سپه  شعبه 29 تبریز  بنام سازمان عون بن علی  واریز  و فیش آن را بهمراه اسناد مزایده   تحویل سازمان نماید  ارایه ضمانت نامه بانکی معتبر  به میزان مبالغ فوق  بلامانع است.
8- شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف سازمان مزايده گذار موضوع ماده 10 آيين نامه معاملات شهرداري تبريز مي باشد .
9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد
10- برندگان اول و دوم ، مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شود .
11- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
12- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است
13- کلیه پیشنهاد ها راس ساعت 30/14 بعد از ظهر روزیکشنبه مورخ 29/2/92 باز و قرائت و برندگان انتخاب می شود و حضور شرکت کنندگان يا نماينده آنان در جلسه آزاد است .
.
مدیر عامل
غلامرضا وصالی

روزنامه امین - شنبه 14 اردیبهشت 1392 -  شماره 3821 - صفحه 3
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران – شنبه 14 اردیبهشت 1392 -  شماره 19853 شهرستان - صفحه 76


PDF چاپ چاپ