يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 5 اسفند 1395     |     کد : 797

" آگهی مزايده "

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوزهیئت مدیره محترم شرکت، در نظر دارد اقلام اسقاطی خود را بصورت گروهي در 2 گروه از طریق مزایده (كتبي) به فروش برساند علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند برای دریافت اسناد مزایده و شرایط شرکت در مزایده،


شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوزهیئت مدیره محترم شرکت، در نظر دارد اقلام اسقاطی خود را بصورت گروهي در 2 گروه از طریق مزایده (كتبي)
به فروش برساند علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند برای دریافت اسناد مزایده و شرایط شرکت در مزایده، از تاريخ نشر آگهي تا آخر وقت اداری روزدوشنبه مورخه 16/12/95 به نشانی تبریز – بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزوحومه به امورقراردادها مراجعه نموده و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن32663914تماس حاصل نمايند.
الف – محل دریافت اسناد مزایده : تبریز – بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه واحد قراردادها
ب – میزان سپرده نقدی و شماره حساب : ميزان سپرده شركت در مزايده گروه يك:مبلغ 960/091/13 ريال و ميزان سپرده شركت در مزايده گروه دو: مبلغ 800/135/9 ريال به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهر شعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه يا ضمانتنامه بانكي به مبالغ مذكور بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه با اعتبار سه ماهه.
ج-  زمان ومكان برگزاري مزايده:  روزدوشنبه ساعت 30/14 بعد از ظهرمورخه 16/12/95بلوارپنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه.
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی  وكارشناسي به عهده برنده مزایده خواهد بود . ضمنا" مشروح شرایط مزایده در اسناد مزایده  موجود میباشد همچنين جهت كسب اطلاعات بيشترميتوانند از آدرس سايت اينترنتي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومهir .www.bus.Tabriz كسب اطلاع نمايند.

شرکت واحد اتوبوسرانی تبريزو حومه
                 


PDF چاپ چاپ