دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 25 بهمن 1395     |     کد : 774

آگهی مزایده

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره بوفه های ائل گلی از طریق مزایده اقدام نماید.

شهرداری تبریز

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

آگهی مزایده

         

      سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 8/12/95 تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکات مزایده روز دوشنبه مورخه 9/12/95 رأس ساعت 30/14 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. لازم به توضیح است بوفه های مربوط به ردیف های 6،7،8،9 بصورت طرح ساخت و اجاره واگذار خواهد شد.

                                                                                                                    مدیرعامل -   حسن زاده           
دانلود جدول مزایده            

                                                                                                                                    


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ