دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 11 بهمن 1395     |     کد : 764

آگهی مناقصه

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید.

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید. 

داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادهای خود را تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 23/11/95  به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند.

ضمناً کلیه پاکات روز یکشنبه مورخه 24/11/95 رأس ساعت 14:30 بازگشایی و سازمان در رد یا قبول پیشنهادها مختار خواهد بود و هزینه چاپ آگهی نیز بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

ردیف

محل مورد مناقصه

برآورد اولیه (ریال)

مبلغ سپرده (ريال)

حداقل

پایه مورد نیاز

1

احداث و نگهداری ناحیه دور استخر ائل گلی

-/214/053/451/13

-/000/000/700

1

2

احداث و نگهداری ناحیه کمربندی ائل گلی

-/963/292/767/12

-/000/000/650

1

3

احداث و نگهداری ناحیه تپه قدیم و بادام زار ائل گلی

-/405/615/558/14

-/000/000/750

1

4

احداث و نگهداری ناحیه ضلع شرقی ائل گلی

-/216/214/181/12

-/000/000/650

1

5

احداث و نگهداری ناحیه تپه پرچم ائل گلی

-/433/113/714/8

-/000/000/450

2

6

تولید نشاء

-/000/950/548/11

-/000/000/600

2

                                                                                                                                   

 

                                                                                                   محمد حسین حسن زاده

                                                                                                           مدير عامل


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ