شنبه 15 آذر 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 26 دي 1395     |     کد : 738

آگهی مزایده

آگهی مزایده فروش 71 دستگاه اتوبوس و خودروی متفرقه مستعمل اسقاطی اوراقی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوزهیئت مدیره محترم شرکت ،در نظر دارد تعداد 71 دستگاه از اتوبوسها و خودروي متفرقه مستعمل واوراقی خود را بصورت گروهي در5 گروه از طریق مزایده عمومی ( کتبی )  به فروش برساند لذاعلاقمندان جهت شرکت در مزایده و اخذ اسناد وبازدید از اتوبوسهای مذکور از تاريخ نشرآگهي لغایت تا آخروقت اداری (تاساعت 14/30عصربغير از ايام تعطيلات رسمي)  روز شنبه مورخه95/11/9 دروقت اداری تا ساعت 14/30عصر(بغير از ايام تعطيلات رسمي) به نشانی :تبریز بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به امورقراردادها مراجعه نموده ویا باشماره تلفن 32663914 تماس حاصل نمايند .

1) محل دریافت اسناد مزایده : تبریز بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه - امورقراردادها

2 ) میزان سپرده نقدی و شماره حساب یاضمانتنامه بانکی معتبر :

سپرده گروه یک : 77/700/000ریال                                     سپرده گروه دو   : 77/700/000ریال

سپرده گروه سه : 83/200/000ریال                                     سپرده گروه چهار : 83/200/000ریال

سپرده گروه پنج : 37/900/000ریال

واریز مبالغ مذکور به عنوان سپرده شرکت درمزایده به شماره حساب جاری 1006135007 نزد بانک شهر شعبه آزادی بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه واریزویاضمانتنامه بانکی بشرح مبالغ هریک ازگروه مذکوربا اعتبار سه ماهه بنام شرکت واحد تبریز وحومه صادروتسلیم شرکت واحد خواهد شد .

3)  مهلت ارائه اسناد : از تاريخ انتشارآگهی لغایت آخروقت اداری ساعت 14/30 روز شنبه مورخه  95/11/9     

4 ) زمان ومكان برگزاری مزايده : مورخه 95/11/9 ساعت 14/30روز شنبه اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزوحومه

بدیهی است شرکت درمزایده به منزله قبول شروط وتکالیف مقرر دراسناد مزایده میباشد وشرکت واحد باتصویب هیئت مدیره دررد یاقبول پیشنهادات مختاراست وهزینه کارشناسی ودرج آگهی به عهده برنده مزایده میباشد ضمناً مشروح شرایط مزایده دراسناد مزایده موجود میباشد .                                                               

                                                                                 شرکت واحد اتوبوسرانی تبريزوحومهواحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ