دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 25 دي 1395     |     کد : 736

آگهی مزایده

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. 

لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 5/11/95 تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکات مزایده روز چهارشنبه مورخه 95/11/6 رأس ساعت 14/30 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

لازم به توضیح است بوفه های مربوط به ردیف های 4و5 و6و7 بصورت طرح ساخت و اجاره واگذار خواهد شد.


                                                                                                                                         
                                                                                                                     مدیرعامل                             


                                                                                           حسن زاده

                                             

 


سپرده شرکت در مزایده به ریال

قیمت پایه مزایده به ریال

اتمام

شروع

آدرس

شماره بوفه

-/000/000/110

-/000/000/100/2

96/11/30

95/12/1

بوفه ورودی سالن سیرک لوناپارک

1

-/000/000/25

-/000/000/500

96/11/30

95/12/1

بوفه بالای تپه پرچم ائل گلی

2

-/000/000/100

-/000/000/000/2

96/11/30

95/12/1

بوفه جنب عوارضی ورودی زیرپله

3

-/000/000/40

-/000/000/800

97/11/30

1/12/95

بوفه مشرف به خیابان باغچه بان

4

-/000/000/50

-/000/000/000/1

97/11/30

1/12/95

بوفه سنگ فرش باغچه بان

5

-/000/000/75

-/000/000/500/1

97/11/30

1/12/95

بوفه میدان ائل گلی

6

-/000/000/40

-/000/000/800

97/11/30

1/12/95

بوفه پارکینگ شماره 2

7          

-/000/000/750

-/000/000/900/14

20/11/96

21/12/95

محل اخذ بلیط ورودی پاركینگ ائل گلي

8

 

                                                                                                                                       


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ