دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 25 دي 1395     |     کد : 733

آگهی مناقصه عمومی

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز در نظر دارد نسبت به خرید بنفشه و شب بو مناطق از طریق مناقصه آزاد از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

آگهی مناقصه عمومی

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز در نظر دارد نسبت به خرید بنفشه و شب بو مناطق از طریق مناقصه آزاد از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

 داوطلبین میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه، مشخصات، تعداد و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی طبقه اول مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 9/11/95 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکات روز یکشنبه مورخه 17/11/95 راس ساعت 30/14 بازگشایی و سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

محمدحسین حسن زاده
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز


 

 

 

                                                                                                                                    حسن زاده

                                                                                                                                                 مدير عامل 


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ