جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 23 آذر 1395     |     کد : 717

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز ماخوذه پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .


شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز ماخوذه پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه ( ریال )

سپرده شرکت در مناقصه ( ریال )

احداث چمن مصنوعی میادین فوتبال

70/000/000/000

2/600/000/000






 

-        لذا از کلیه شرکتهای حقوقی که دارای رزومه کاری مرتبط  با حداقل اخذ یک مورد گواهی کنترل کیفیت یک یا دو ستاره فیفا از فدراسیون بین المللی فوتبال  می باشند و یا شرکتهای حقوقی که دارای  نمایندگی رسمی اخذ شده از شرکتهای واجد شرایط فوق الذکر و ثبت شده در ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری می باشند  دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت مدارک و اسناد مناقصه با واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب 1003272282 بانک شهر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1395/09/29 با در دست داشتن اصل فیش واریزی به امور قراردادهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی نبش لاله زار جنوبی ساختمان شهرداری تبریز طبقه پنجم  اتاق 510مراجعه نمایند.

-        آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت14روزچهارشنبه مورخ 1395/10/01 بوده و پیشنهادات واصله راس ساعت 14/30همانروز در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در طبقه زیرزمین آدرس فوق الذکر خواهد بود.

-        شهرداری تبریز در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

-        برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت کننده مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند.

-        هرگاه برنده مناقصه و نفر دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری تبریز ضبط خواهد شد.

-        هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

-        سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مناقصه  درج شده است وجزء لاینفک قرارداد می باشد.        

                                                                                            

 اداره کل روابط عمومی شهرداری تبریز     


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ