جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 26 آبان 1395     |     کد : 700

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز ماخوذه پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز ماخوذه پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید 


موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه ( ریال )

سپرده شرکت در مناقصه ( ریال )


احداث چمن مصنوعی میادین فوتبال

70/000/000/000

2/600/000/000

-       
لذا از کلیه شرکتهای حقوقی واجد شرایط که دارای رزومه کاری مرتبط ، با حداقل اخذ یک مورد گواهی کنترل کیفیت یک یا دو ستاره فیفا از فدراسیون بین المللی فوتبال  می باشند دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی(1395/08/24) جهت دریافت مدارک و اسناد مناقصه با واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب 1003272282 بانک شهر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ1395/09/04 با در دست داشتن اصل فیش واریزی به امور قراردادهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی نبش لاله زار جنوبی ساختمان شهرداری تبریز طبقه پنجم  اتاق 510مراجعه نمایند.

-        آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت14روز شنبه مورخ1395/09/06 بوده و پیشنهادات واصله راس ساعت 15 همانروز در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در طبقه زیرزمین آدرس فوق الذکر خواهد بود.

-        شهرداری تبریز در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

-        برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت کننده مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند.

-        هرگاه برنده مناقصه و نفر دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری تبریز ضبط خواهد شد.

-        هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

-         سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مناقصه  درج شده است وجزء لاینفک قرارداد می باشد.                   

                                                                                            

 اداره کل روابط عمومی شهرداری تبریز                                                                                                                              
واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ