جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 17 آبان 1395     |     کد : 692

مرحله دوم نوبت اول آگهی مزایده فروش املاك تحت تملک سازمان ورزش شهرداري تبریز

سازمان ورزش شهرداري تبریز در نظر دارد برابر مجوز نوزدهمین جلسه هیات مدیره سازمان ورزش شهرداري تبریز بتاریخ 94/11/12تعدادي از املاك تحت تملک خود را از طریق برگزاري مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

سازمان ورزش شهرداري تبریز در نظر دارد برابر مجوز نوزدهمین جلسه هیات مدیره سازمان ورزش شهرداري تبریز بتاریخ 94/11/12تعدادي از املاك تحت تملک خود را بشرح ذیل از طریق برگزاري مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس نصف راه – خیابان ورزش باشگاه شهرداري تبریز مراجعه یا براي کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34449193تماس حاصل فرمایند.

یک باب آپارتمان مسکونی در پلاك ثبتی 77/6331قطعه 92واقع در بخش 5تبریز در طبقه 11به مساحت 53/22 متر مربع برج آذربایجان به آدرس تبریز- خیابان 17شهریور جنب مسجد حاج غفار به ارزش کل 3/086/760/000 ریال سه میلیارد و هشتاد و شش میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال میزان سپرده شرکت در مزایده ( ریال154/338/000)

سر قفلی مغازه شماره 4فرضی روبروي پله برقی از زیر زمین پاساژ والمان ) مهستان ( که به مساحت 13/50متر مربع قیمت هر متر مربع سر قفلی مبلغ 150/000/000جمعاٌ به ارزش 2/025/000/000ریال دو میلیارد و بیست و پنج میلیون ریال ) میزان سپرده شرکت مزایده 101/250/000ریال

قطعه شماره یک از تفکیکی قطعه 360از کوي سپهر بانک صادرات به مساحت 66/5متر مربع با کاربري ابزاري تجاري به مبلغ 6/650/000/000شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال میزان سپرده میزان سپرده شرکت در مزایده 332/500/000ریال و قطعه شماره 18از تفکیکی قطعه 360به مساحت 48متر مربع به مبلغ 3/840/000/000ریال سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ریال ) میزان سپرده شرکت در مزایده 192/000/000 ریال

سه قطعه جاي مغازه به شماره هاي 305 ،304 ،303از پلاك ثبتی 2028از قطعات تفکیکی شهرك مایان واقع در بخش 10تبریز هر کدام به مساحت 72متر مربع، قطعات شماره 305 ،303به مبلغ هر متر مربع 9/000/000ریال ارزش هر قطعه 648/000/000ششصد و چهل و هشت میلیون ریال میزان سپرده شرکت در مزایده 32/400/000 ریال و ارزش هر متر مربع قطعه شماره 304متر مربع 8/990/000ریال هشت میلیون و نهصد و نود هزار ریال جمعاٌ به مبلغ 647/280/000ششصد و چهل و هفت میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال ) میزان سپرده شرکت در مزایده 32/364/000ریال

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول واحد شرقی به مساحت 152متر مربع از پلاك هاي ثبتی 1/7863و 1/1865واقع در بخش 10تبریز به آدرس ولیعصر جنوبی- خیابان آذري 18متري شهید جودت به ارزش 4/674/000/000ریال ) میزان سپرده شرکت در مزایده ( 233/700/000

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه پنجم واحد غربی به مساحت 151/07متر مربع از پلاك هاي ثبتی 1/1863و 1/1865واقع در بخش 10تبریز به آدرس ولیعصر جنوبی- خیابان آذري 18متري شهید جودت به ارزش 4/985/310/000ریال ) میزان سپرده شرکت در مزایده 249/155/000ریال

شرایط مزایده :

- زمان چاپ آگهی مزایده روز دوشنبه 95/08/17می باشد.
- آخرین مهلت تحویل اسناد شرکت در مزایده روز پنجشنبه مورخ 95/08/27ساعت 12می باشد.
زمان بازگشایی اسناد مزایده در روز پنجشنبه تاریخ 95/08/27ساعت 13در محل سازمان ورزش شهرداري تبریز خواهد بود.
- میزان سپرده شرکت در مزایده نباید از  % 5مبلغ ارزش املاك کمتر باشد.
- واریز سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده 9093/71بنام سازمان ورزش شهرداري تبریز نزد بانک سپه شعبه میدان جهاد
- سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج می باشد.
- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
- چنانچه برندگان اول، دوم، سوم در مدت مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ