يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 8 آبان 1395     |     کد : 673

" آگهی مزايده "

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد فضاي تبليغاتي تعداد150 عدد لايت باكس ايستگاههاي مسير....

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد فضاي تبليغاتي تعداد150 عدد لايت باكس ايستگاههاي مسيرBRT و5 دستگاه سايه بان  ایستگاه اتوبوس خود را كه محل لايت باكس ها و سايه بانها در اسناد مزايده ميباشد، در سه پك بمدت يك سال شمسي به ترتيب :پك A با 17 سايه بان با قيمت پايه 2/379/522/600 ريال (دو ميلياردو سيصدو هفتادو نه ميليون و پانصد و بيست و دوهزارو ششصدريال) بطور سالانه،  پك B  با 18 سايه بان با قيمت پايه 2/364/838/650 ريال(دو ميلياردو سيصدو شصت و چهارميليون و هشتصدو سي و هشت هزارو ششصدو پنجاه ريال) بطور سالانه، پك C با 17 سايه بان با قيمت پايه 2/149/457/625 ريال(دو ميلياردو يكصد و چهل و نه ميليون  و چهارصدو پنجاه و هفت هزارو ششصدو بيست و پنج ريال) بطور سالانه، از طريق مزايده كتبي به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد لذا از كليه شركتها و موسسات و كانونهاي تبليغاتي كه مجوز تبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته باشند دعوت بعمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اسناد مزايده از تاريخ نشر آگهي( بغیر از ایام تعطیل رسمی ) لغایت آخر وقت اداری روزشنبه مورخه 95/8/22 به نشانی تبریز – بلوار پنجم مرداد - اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه  به امورقراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن 32671513تماس حاصل فرمایند .
الف:محل دريافت اسناد:  تبريز- بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه –  واحدامور قراردادها
ب: ميزان سپرده و شماره حساب و يا ضمانتنامه بانكي:  پك A مبلغ 48/300/000ريال- پك Bمبلغ 48/000/000 ريال- پك C مبلغ43/690/000 ريال كه بايستي به شماره حساب 1006135007  نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه واریز  ياضمانتنامه بانكي به مبالغ مذكور با اعتبار سه ماهه بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه ارائه گردد.
ج: مهلت ارائه اسناد:  از تاريخ نشرآگهي لغايت آخر وقت اداري روز شنبه مورخه 95/8/22
د: زمان و مكان برگزاري مزايده:  مورخه 22/8/95ساعت 30/14روز شنبه ميدان پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود . در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده  موجود میباشد .

                    شرکت واحد اتوبوسرانی تبريز و حومه


PDF چاپ چاپ