جمعه 8 اسفند 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 25 مهر 1392     |     کد : 56

شرایط شرکت در مزایده کتبی فروش آهن آلات،ميلگرد،روغن سوخته،کابل مسی،آلومینیوم و یک قطعه زمین مسکونی

شرايط شركت در مزايده: 
قطعه زمین شماره25بمتراژ43/949 متر مربع تفکیکی از شهرک نظام پزشکی واقع در بخش 6تبریز با کاربری مسکونی
 1- ارائه پيشنهاد قيمت توسط متقاضي براي کل زمین مذکور با کاربری مسکونی طبق فرم تحویلی خواهد بود.
 2- به پيشنهادات مبهم و مشروط خارج از فرم مربوطه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 3- سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد
 4
- در صورتي كه برنده مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمین(سپرده) آنان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 5- برنده مزايده موظف است حداكثر در عرض یک هفته از تاریخ ابلاغ نسبت به واريزي مبلغ موضوع مورد معامله اقدام نمايند در غير اينصورت انصراف از معامله تلقی می شود و ضمن ضبط تضمین (سپرده) ،شرکت در مزایده با نفر دوم مزایده معامله خواهد شد .
 6
- تضمین (سپرده) برنده دوم پس از معامله قطعی با برنده اول مطابق با سایر شرایط مزایده مسترد خواهد شد.
 7- توضیح اینکه زمین مذکور با کاربرد مسکونی بدون سند بوده و با قرارداد واگذاری معامله خواهد شد.
8
- تاريخ برگزاري مزايده کتبی( باز کردن پاکتها) روز چهار شنبه مورخه 08/08/92 راس ساعت 14:30بعد از ظهر با حضور اعضاء کمسیون و ناظرین مزایده در دفتر مدیریت سازمان خدمات موتوري شهرداري تبريز خواهد بود.
 9
- مراجعه كنندگان مي توانند از مورخه 27/07/92 لغايت آخ�� وقت اداري مورخه 07/08/92 در اوقات اداري جهت بازدید زمین با کاربری مسکونی به آدرس: تبریز خيابان 35 متری نظام پزشکی قطعه 25 مراجعه و نسبت به ارائه پیشنهادات اقدام نماید.
 10-پيشنهاد دهندگان نبايست مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي باشند. 11-كليه هزينه هاي مربوط به آگهي و كارشناسي ، نقل و انتقال،عوارض ، مالیات و دفترخانه بعهده برنده مزايده خواهد بود.
- شركت كنندگان ميبايست تضمین(سپرده) مشخص شده برای زمین با کاربری مسکونی تا آخر وقت اداري مورخه 92/8/8 روز چهار شنبه طی فیش بحساب جاري 62/9042 نزد بانك سپه شعبه 29 بهمن تبریز ( روبروي مصلي ) بنام سازمان خدمات موتوري شهرداري تبريز واريز و فیش آن را جهت کنترل در پاکت الف قرار داده و همراه با پاکت ب (قیمت پیشنهادی) باذکر نام ،نام خانوادگی،مهر و امضاء به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. بديهي است به تضمین( سپرده) هايي كه بعد از تاريخ مهلت ذكر شده واريز گردند ترتيب اثر داده نخواهد شد. مبلغ تضمین (سپرده)قابل واریز برای زمین با کاربری مسکونی:. رديف شرح اقلام مورد مزايده مبلغ سپرده شرکت در مزاِیده (ریال) 1 قطعه زمین شماره25بمتراژ43/949 متر مربع تفکیکی از شرکت نظام پزشکی واقع در بخش 6تبریز با کاربری مسکونی ارزش هر متر مربع 16000000ریال 8000000000 سازمان خدمات موتوري شهرداري تبريز فر م ب : پیشنهاد قیمت رديف شرح اقلام مورد مزايده پیشنهاد قیمت برای هر متر مربع (ریال) 1 قطعه زمین شماره25بمتراژ43/949 متر مربع تفکیکی از شرکت نظام پزشکی واقع در بخش 6تبریز با کاربری مسکونی نام و نام خانوادگی ،مهر و امضاء سازمان خدمات موتوري شهرداري تبریز

شرايط شركت در مزايده:
 آهن آلات،ميلگرد،روغن سوخته،کابل مسی،آلومینیوم و ساير موارد
 1- ارائه پيشنهاد قيمت توسط متقاضي براي هر ردیف بصورت جداگانه برای هرتن مجاز ميباشد. 2- به پيشنهادات مبهم و مشروط و خارج از فرم مربوطه (فرم ب) ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 3- سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد
4
- در صورتي كه هر یک از برندگان مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین(سپرده) آنان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 5- برندگان مزايده موظفند حداكثر در عرض یک هفته از تاریخ ابلاغ نسبت به واريزي مبلغ آهن آلات،ميلگرد،روغن سوخته،کابل مسی، آلومینیوم و ساير موارد و نيز ترخيص آن اقدام نمايند در غير اينصورت سازمان مجاز مي باشد هر گونه اقدام مقتضي به عمل آورده و هيچگونه ادعاي بعدي مورد قبول نخواهد بود.

6- تضمین (سپرده) برنده دوم پس از معامله قطعی با برنده اول مطابق با سایر شرایط مزایده مسترد خواهد شد.
 7- با توجه به زمان كافي شركت كنندگان براي رويت ، بررسي ، ارزيابي قيمت و وضعيت موجود آهن آلات،ميلگرد،روغن سوخته،کابل مسی، آلومینیوم و ساير موارد مورد مزايده هيچگونه ادعاي بعدي پذيرفته نخواهد شد.
 8- تاريخ برگزاري مزايده کتبی( باز کردن پاکتها) روز چهار شنبه مورخه 08/08/92 راس ساعت 14:30 بعد از ظهر با حضور اعضاء کمسیون و ناظرین مزایده در دفتر مدیریت سازمان خدمات موتوري شهرداري تبريز خواهد بود.
9
- مراجعه كنندگان مي توانند از مورخه 27/07/92 لغايت آخر وقت اداري مورخه 07/08/92 در اوقات اداري جهت بازدید آهن آلات،ميلگرد،روغن سوخته،کابل مسی، آلومینیوم و ساير موارد به خيابان آذربايجان ميدان آذربايجان، جنب ترمينال شمال غرب (مرند) محل سازمان خدمات موتوري شهرداري تبریز مراجعه ونسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند.
 10
-پيشنهاد دهندگان نبايست مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي باشند.
 11-هزينه بارگيري و حمل آهن آلات،ميلگرد،روغن سوخته،کابل مسی، آلومینیوم و ساير موارد كلاً به عهده برنده مزايده خواهد بود.
 12-كليه هزينه هاي مربوط به آگهي و كارشناسي بعهده برندگان مزايده خواهد بود.
 13- شركت كنندگان ميبايست تضمین(سپرده) مشخص شده برابر لیست را برای هر ردیف( آهن آلات،ميلگرد،روغن سوخته،کابل مسی، آلومینیوم و ساير موارد ) درخواستی بصورت جداگانه بعنوان تضمِن( سپرده) شركت در مزايده تا آخر وقت اداري مورخه 08/08/92 روز چهار شنبه طی فیش بحساب جاري 62/9042 نزد بانك سپه شعبه 29 بهمن تبریز ( روبروي مصلي ) بنام سازمان خدمات موتوري شهرداري تبريز واريز و فیش آن را جهت کنترل در پاکت الف قرار داده و همراه با پاکت ب (قیمت پیشنهادی با ذکرنام،نام خانوادگی،مهر وامضاء) به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. بديهي است به تضمین(سپرده) هايي كه بعد از تاريخ مهلت ذكر شده واريز گردند ترتيب اثر داده نخواهد شد. سازمان خدمات موتوري شهرداري تبريز . 


فرم الف: مبلغ تضمین ( سپرده) قابل واریز برای آهن آلات،میلگرد،روغن سوخته،کابل مسی،آلیمینیوم و سایر موارد ذکرشده بطور جداگانه بشرح جدول ذیل:

رديف

شرح اقلام مورد مزايده

مبلغ سپرده شرکت در مزاِیده (ریال)

1

کلیه آهن آلات شامل میلگرد و سه پر و دو عدد لوله از آهن(تیلربرق) زنگ زده رویهم هر تن/ 15000000ریال حدودا50تن مجموع/750000000ریال

75000000

2

آهن آلات سبک و مقدارآهن سنگین مشاهده شده و عمد تا سبک میباشد رویهم هرتن/9500000ریال حدود 73 تن مجموع مبلغ/ 693500000ریال

70000000

3

آهن آلات سنگین شامل تانکرها و کردونه ها سایرین هرتن/ 12000000ریال حدودا 80تن مجموع / 960000000ریال

100000000

4

روغن سوخته هر تن/8000000ریال حدودا 10تن مجموع/ 80000000ریال

8000000

5

آلومینیوم اسقاطی هر تن مبلغ/ 45000000ریال حدودا 5تن مجموع 225000000ریال

25000000

6

کابل مسی متفرفه مجموع یک تن مبلغ / 100000000ریال

10000000

7

داغی دینام استارت متفرقه که دارای سیم مسی است رویهم مجموع بمقدار1.5 تن مبلغ / 120000000ریال

 

12000000

 

 

 

 

                                                                                                                                    سازمان خدمات موتوري شهرداري تبريز


فر م ب : پیشنهاد قیمت

رديف

شرح اقلام مورد مزايده

پیشنهاد قیمت برای هرتن (ریال)

نام و نام خانوادگی ، مهر و امضاء

1

کلیه آهن آلات شامل میلگرد و سه پر و دو عدد لوله از آهن (تیلربرق) زنگ زده رویهم هر تن/ 15000000ریال حدودا 50 تن مجموع/750000000ریال

 

 

2

آهن آلات سبک و مقدارآهن سنگین مشاهده شده و عمد تا سبک میباشد رویهم هرتن/9500000ریال حدود 73 تن مجموع مبلغ/ 693500000ریال

 

 

3

 آهن آلات سنگین  شامل تانکرها و کردونه ها سایرین هر             تن / 12000000 ریال  حدودا 80 تن مجموع  960000000ریال

 

 

4

روغن سوخته هر تن/8000000ریال حدودا 10تن مجموع/ 80000000ریال

 

 

5

آلومینیوم اسقاطی هر تن مبلغ/ 45000000ریال حدودا 5تن مجموع 225000000ریال

 

 

6

کابل مسی متفرفه مجموع یک تن مبلغ / 100000000  ریال

 

 

7

داغی دینام استارت متفرقه که دارای سیم مسی است رویهم مجموع بمقدار1.5 تن مبلغ / 120000000ریال

 

 

 

 

 

 

                                                           سازمان خدمات موتوري شهرداري تبريز

 


PDF چاپ چاپ