جمعه 8 اسفند 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 23 مهر 1392     |     کد : 55

آگهی مزایده زمین

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداري تبريزدرنظردارد به استناد مصوبه شماره 1512مورخ 31/06/92 پانزدهمين جلسه هیأت مدیره محترم سازمان تعدادچهار قطعه زمین واقع در شهرک مرزداران را با مشخصات ذیل از طریق مزایده بفروش رساند.

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداري تبريزدرنظردارد به استناد مصوبه شماره  1512مورخ 92/6/31 پانزدهمين جلسه هیأت مدیره محترم سازمان تعدادچهار قطعه زمین واقع در شهرک مرزداران را با مشخصات ذیل از طریق مزایده بفروش رساند.


1-متقاضيان محترم مي توانند جهت اخذ فرم شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در بازارچه سیلاب- اول خیابان عارف- پلاک 266) تلفن تماس 71-5277570)از مورخ92/7/21 لغایت مورخ92/8/5 مراجعه نمایند
2-واریز مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5% قیمت کل (قطعات مزبور) مي باشد كه شركت كننده مي بايست بحساب شماره 0104829996005  سازمان نزد بانک صادرات شعبه فلکه بازار ولی عصر تبریز واريز و فيش آنرا به همراه اسناد مزايده به سازمان ارائه نمايد. ارائه ضمانت نامه بانكي به همان مبلغ نيز مجاز است.
3-برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
4-سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
5-کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برندگان مزایده می باشد .
6- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است
7-کلیه پیشنهادات راس ساعت14:30 روزیکشنبه    مورخه5/08 /92  با حضور اعضاء کمیسیون معاملات سازمان باز و برندگان مشخص خواهد شد . حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلامانع  می باشد .


PDF چاپ چاپ