شنبه 24 آذر 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 14 تير 1395     |     کد : 531

آگهی مزایده عمومی محل ذوب پیه سوزی (مرحله دوم)

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد به استناد بند یک, چهل و ششمین صورتجلسه مورخ 94/12/26 هیات مدیره محترم سازمان محل ذوب پیه سوزی در محوطه سازمان واقع در روستای تازه کند بخش خسروشهر را از طریق مزایده بصورت اجاره برای مدت یکسال بشرح زیر واگذار نماید , لذا از کلیه متقاضیا حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید ضمن بازدید از محل و دریافت مدارک مزایده از تاریخ نشر آگهی بمدت 10روزبه امور اداری سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز واقع در جاده آذر شهر - بعد از پلیس راه جنب پل هوایی خسروشهر کیلومتر 7 جاده پیاذر- بعد از روستای تازه کند- نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
1- سازمان کشتارگاه هیچگونه تعهدی در قبال تامین مواد اولیه (پیه) ندارد.
2- تامین تجهیزات ذوب پیه به عهده برنده مزایده خواهد بود.
3- مبلغ پایه برای هر ماه 200/500/000ریال (دویست میلیون و پانصد هزار ریال) می باشد.
4- سازمان کشتارگاه در رد یا قبول هریک از پیشنهاد ها مختار می باشد.
5- کلیه هزینه چاپ و آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
6- اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج تحویل خواهد شد.
7- سپرده شرکت در مزایده 120/300/000ریال به شماره حساب 1135300756510 نزد بانک سپه بنام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز

تاریخ انتشار :95/04/12


یاسر دستوری
نوشته شده توسط   یاسر دستوری    تعداد بازدید  501
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :