جمعه 8 اسفند 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 3 مهر 1392     |     کد : 51

آگهی مزایده

به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد بازارچه بیلانکوه و شقایق را از طریق برگزاری مزایده به مدت دو سال شمسی به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید

آگهی مزایده

به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد بازارچه بیلانکوه و شقایق را از طریق برگزاری مزایده به مدت دو سال شمسی  به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.
1- مدت قرارداد دو سال شمسی  می باشد.  
2- مدت قبول پیشنهادها از سه شنبه مورخه 14/7/92 تا آخر وقت اداری روز شنبه  مورخه 27/7/92 می باشد و پیشنهادها رأس ساعت 30/14 روز شنبه مورخه 27/7/92  مفتوح خواهد شد.
3- مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.
4- داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر - خ توانیر  جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.
5- چنانچه برندگان اول ، دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
6- هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
8- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

تاریخ انتشار : 14/7/92


شمس الله فیروزیان -  مدیرعامل سازمان
میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری تبریز
شرایط مزایده واگذاری منافع بهره برداری از بازارچه بیلانکوه
1.    شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ -/72.000.000 ریال ( هفتاد و دو میلیون ریال) به عنوان سپرده شرکت در مزایده را نقداً به حساب جاری 100883 بانک شهر شعبه اطباء به نام سازمان میادین واریز یا معادل آن ضمانت نامه معتبر بانکی بنام سازمان اخذ و ارائه نمایند.
2.    مدت قرارداد: از تاریخ عقد قرارداد به مدت دو سال شمسی می باشد.
3.    مبلغ پایه: به صورت ماهانه -/60.000.000 ریال ( شصت میلیون ریال) می باشد.
4.    محل بازارچه موضوع قرارداد: خ هفت تیر – اول بیلانکوه – بازارچه بیلانکوه.
5.    محل اخذ اسناد مزایده و پیشنهادها دبیرخانه سازمان می باشد.
6.    سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
7.    کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.
8.    پیمانکار موظف است جهت حسن انجام کار در هنگام تنظیم قرارداد 10% کل قرارداد سالانه را نقداً و یا به صورت ضمانتنامه بانکی در اختیار سازمان قرار دهد که پس از اتمام قرارداد و ارائه تسویه حسابهای قانونی توسط پیمانکار به نامبرده عودت داده خواهد شد.
9.    کلیه پیشنهادات بدون شرط و هیچگونه خدشه خواهد بود و درصورت صریح نبودن پیشنهادات تقاضاهای رسیده باطل تلقی و سپرده واریزی عیناً بدون هیچ اقدامی به متقاضی تأدیه خواهد شد.
10.    شرکت کنندگان در مزایده می بایست فیش یا ضمانت نامه بانکی سپرده شرکت در مزایده را همراه با مدارک شرکت و اسناد مزایده که از سازمان اخذ می نمایند و همچنین اشخاص حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی و اشخاص حقوقی اساسنامه و آخرین تغییرات و آگهی تاسیس را در پاکت الف و فرم قیمت پیشنهادی را در داخل پاکت ب گذاشته و حداکثر تا ساعت 30/14 روز شنبه مورخ 27/7/92  به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید اخذ نمایند.
11.    کلیه پيشنهادات در ساعت 30/14 روز شنبه مورخ 27/7/92 با حضور اعضاء كميسيون مربوطه و در محل دفتر مرکزی باز و برنده مزایده تعیین خواهد شد. ضمناً متقاضیان می توانند جهت اطلاع از وضعیت نتایج بطور همزمان در سازمان حضور یابند.
12.    هرگاه برنده مزایده حداکثر تا هفت روز حاضربه انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع سازمان ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و درصورتیکه برنده دوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده آنان نیز به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
13.    هزينه آگهي بعهده برندگان خواهد بود.
14.    حفظ امنیت بازارچه به عهده پیمانکار می باشد.
15.    پیشنهاد دهندگان بایستی نکات فوق را خوانده و با آگاهی کامل از مفاد آن نسبت به تکمیل فرم تقاضا و واریز مبلغ سپرده اقدام نمایند.
16.    شرکت کنندگان ملزم به رعایت مفاد قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 22 دیماه 1337 می باشند.
17.    برندگان موظف می باشند سهم منافع ماه اول متعلق به سازمان را نقداً به حساب سازمان واریز و فیش آنرا بهنگام عقد قرارداد به امورمالی سازمان تحویل دهند.
مدارک مورد نیاز پاکت الف :
-    سپرده شرکت در مزایده
-    شرایط شرکت در مزایده و نمونه قرارداد اخذ شده از سازمان که همگی به امضاء و مهر شرکت کنندگان رسیده باشد.
-    کپی شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی
-    کپی اساسنامه و کپی آگهی تاسیس به همراه آخرین تغییرات اساسنامه برای اشخاص حقوقی.
مدارک مورد نیاز پاکت ب :
- فرم پیشنهاد قیمت که به امضاء و مهر شرکت کنندگان رسیده باشد.
                           سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل              
                                                   شهري شهرداري تبريز
 
فرم پيشنهادي قیمت بازارچه بیلانکوه

اينجانب .................................... به شماره شناسنامه ..................صادره از ............... فرزند ............ با ارائ�� فیش یا ضمانت نامه بانکی شماره .............................. از بابت سپرده شرکت در مزایده و با اطلاع از متن قرارداد شرایط مزایده و سایر موارد حاضرم قرارداد بازارچه بیلانکوه را که از هر حیث به رویت اینجانب رسیده و مورد قبول واقع است با پیشنهاد سهم منافع ماهانه سازمان به مبلغ .................. ریال و به حروف ............................................................... منعقد نمایم.
توجه: خواهشمند است در موقع تنظیم پیشنهاد، ارقام و حروف مبلغ به هیچ وجه مخدوش نباشد. درصورتیکه پیشنهاد دهنده شریک یا شرکایی داشته باشد مشخصات آنرا ذیلاً درج نماید بدیهی است که در زمان عقد قرارداد صرفاً طرف قرارداد براساس اسامی زیر خواهد بود و هیچگونه تغییرات بعدی قابل قبول نمی باشد.

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :


آدرس قانونی و شماره تلفن :


تاریخ :                                                                      
                                             مهر و امضاء متقاضی
 
قرارداد  واگذاري موقت بهره‌برداري از منافع  بازارچه بیلانکوه

بر اساس مصوبه هیئت مدیره به شماره ...................................................... و نتیجه برگزاری مزایده مورخه .............................  اين قرارداد فيمابين سازمان ساماندهي ميادين و مشاغل شهري به نمايندگي آقاي شمس الله فیروزیان  (مديرعامل) و حسین فرج اللهی ( معاون اداری و مالی )كه منبعد سازمان ناميده مي‌شود از یكطرف و آقاي..................................................... فرزند............................... کد ملی : ........................ به نشانی کامل  ....................................................................................... کد پستی ..................................تلفن تماس: ............................................. که منبعد (بهره‌بردار) ناميده مي‌شوند از طرف ديگر به شرح زير منعقد ‌گردیده و مفاد آن فیمابین متعاملین و قائم مقائم قانونی ایشان لازم الاتباع گردید :
ماده 1 - موضوع قرارداد : عبارتست از واگذاری بهره برداری از منافع بازارچه بیلانکوه واقع در تبريز خ هفت تیر – اول بیلانکوه بر اساس موضوع اساسنامه سازمان و صرفاً بمنظور تسهیل امور توزیع فرآورده های دامی و کشاورزی و ارزاق و مایحتاج عمومی شهروندان، مختصات و ابعاد، تعداد غرفه ها و متعلقات و انشعابات و ملحقات بازارچه به شرح صورتجلسه علیحده تحویل داده و تحویل گرفته می شود.
تبصره : لازم به ذکر است که مورد قرارداد صرفاً در اجرای موضوع اساسنامه سازمان برای میوه و تره بار و فرآورده های دامی و کشاورزی ارزاق عمومی و مایحتاج عمومی واگذار گردیده و هرگونه تخلف جزئی و کلی از موضوع، به تشخیص سازمان، از موارد فسخ قرارداد، خواهد بود.
ماده 2 - مدت قرارداد : از تاریخ ......................... لغایت ......................... به مدت 2 سال شمسی می باشد.
ماده 3 – سهم منافع ماهیانه سازمان : از قرار ماهيانه ............................. ريال بر اساس قیمت پیشنهادی مزایده فوق برای سال اول تعيين ‌گردید كه در آغاز سال دوم 20% نسبت به سال اول افزایش دارد که بهره بردار مكلف است در اول هر شش ماه ،  از تاریخ قرارداد چکهای اقساط شش ماهه سهم منافع سازمان را بصورت ماهیانه به امورمالی سازمان تحویل و تسلیم نماید. بدون قید و شرط هرگاه 10روز از موعد تسلیم چکهای موضوع سهم منافع سازمان و یا موعد تأدیه وجوه ماهیانه آنها بگذرد و بهره بردار اقدام به تسلیم چکها و یا پرداخت وجوه ننماید سازمان رأساً مختار به فسخ بقیه مدت قرارداد و خلع و انتزاع ید بهره بردار از کل بازارچه خواهد بود و بعلاوه به ازاء هر 1 روز دیر کرد از تاریخ چک مبلغ -/500.000 ریال جریمه برای سال اول مورد توافق طرفین قرار گرفت که در سال بعد ، میزان خسارت تاخیر 20% افزایش می یابد
ماده 4 شروط و تصریحات:
1-4 ) بهره بردار حق انتقال منافع مورد قرارداد را به غیر کلاً ، مشاعاً یا مفروزاً  به صورت نمایندگی، وکالت یا به هر عنوان دیگر ندارد. در صورت تخلف، از موارد فسخ قرارداد می باشد. حق بهره برداری موقت از منافع جزء غرفه ها را در طول مدت قرارداد، می تواند با رعایت مفاد ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن، میادین و غرف عرضه محصولات کشاورزی و دامی و سایر مایحتاج عمومی و تصریح آن به بهره بردار جزء، واگذار نماید. در هر صورت، در انقضای مدت و یا انصراف و یا اعلان فسخ قرارداد ، بهره بردار، نسبت به تخلیه بموقع کل بازارچه، مسئول و ضامن بوده و نسبت به بهره برداران جزء، از هر حیث، راساً پاسخگو خواهد بود.
2-4) تعمیرات کلی به عهده سازمان و تعمیرات جزئی به عهده بهره بردار است و همچنین اقداماتی از قبیل: غرفه بندی، نقاشی
 قفسه بندی و یا هر هزینه ای که مربوط به مستأجر میباشد ارتباطی به سازمان نداشته و مستأجر حق مطالبه هیچ وجهی را به هر عنوان از سازمان را ندارد. تعمیرات جزئی مانع تأدیه کامل سهم منافع سازمان از طرف بهره بردار نخواهد بود.
3-4) پرداخت هزینه های جاری از هر قبیل مانند : آب و برق و تلفن و گاز در مدت اجاره به عهده بهره بردار است.
 4-4) بهره بردار حق احداث اعیانی ندارد و در صورتیکه قصد تغییرات و بهینه سازی جزئی داشته باشد پس از تقاضای کتبی و موافقت کتبی سازمان، به هزینه و اقدامات خود، صرفاً در حدود موافقت صادره اقدام و در هر حال در پایان مدت یا فسخ یا تخلیه محل مکلف است بازارچه را به صورت اولیه یا وضعیت اخیر آن، طبق نظر  و قبول سازمان، به سازمان تحویل دهد و در صورت ورود خسارت، بهره بردار مکلف به پرداخت یا جبران خسارت وارده می باشد.
5-4) بهره بردار یک فقره چک به شماره ................................... به مبلغ سهم منافع یکساله سازمان بمیزان -.......................... ریال را از بانک .............................. به سازمان تسلیم می نماید تا چنانچه از پرداخت بموقع سهم منافع سازمان استنکاف یا برخلاف مفاد قرارداد رفتار نماید سازمان  با داشتن اختیار الحاق تاریخ در متن چک و تشخیص خود و بمیزان لازم از تاریخ استنکاف یا تخلف بهره بردار لغایت اتمام مدت قرارداد همان سال یا خسارت وارده از محل آن برداشت نماید و بهره بردار حق اعتراض و ادعای بعدی را به عملکرد سازمان نخواهد داشت. چک اخیر الذکر هر ساله طبق متمم جایگزین یا تمدید می گردد.
6-4) در صورت تأخیر در تخلیه ناشی از اتمام مدت یا فسخ قرارداد علاوه بر سهم منافع سازمان وجه التزامی به میزان دو برابر منافع روزانه سهم سازمان برای سال اول تعیین گردید که در پایان سال اول بمیزان 20% افزایش می یابد.    
7-4) در طول مدت قرارداد نشانی محل موضوع قرارداد، اقامتگاه بهره بردار می باشد و بعد از اتمام قرارداد بهره بردار نشانی خود را به آدرس : .............................................................................. معرفی می نماید تا چنانچه ابلاغ و مکاتبه و یا ارسال اوراق قضایی و غیره ضرورت داشته باشد مادامی که تغییر نشانی کتباً به سازمان اعلام نشود ، اقامتگاه قانونی بهره بردار محسوب است. و هرگونه اوراق و اخطار و اعلامیه قانونی و اوراق قضایی ابلاغ شده محسوب است.
8-4) چنانچه مشخص شود بهره بردار به هر عنوان خارج از محدوده بازارچه، اقدام به فعالیت غیرمجاز را نموده و یا سد معبر نماید حتی برای یکبار، سازمان حق دارد قرارداد منعقده را رأساً فسخ نموده و به تخلیه بازارچه اقدام نماید بهره بردار حق هیچگونه ادعا و اعتراض را نخواهد داشت.
9 -4) پرداخت عوارض قانونی از هر قبیل مانند عوارض صنفی شهرداری، بیمه، مالیات به عهده بهره بردار خواهد بود. صرفاً مالیات مستغلات برعهده سازمان می باشد.
10-4) بهره بردار موظف است پس از پایان مدت قرارداد یا ابلاغ کتبی فسخ آن ناشی از عدم رعایت مفاد آن از سوی بهره بردار نسبت به تخلیه بموقع بازارچه و تحویل آن به سازمان اقدام نماید. و هیچ ایراد و اعتراضی رافع مسئولیت تخلیه کامل و تحویل موضوع قرارداد، به سازمان نخواهد بود در غیر اینصورت مصداق بارز غصب تلقی شده و مسئولیتهای جزائی و حقوقی غصب و ضمان بر ذمه مشارالیه مستقر می باشد. از حیث واگذاری شرایط و تخلیه مورد قرارداد، قرارداد حاضر ناظر بر قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه های شهرداری مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحات بعدی آن می باشد.
11-4) هیچ وجهی بابت سرقفلی به سازمان تسلیم نشده است و در زمان پایان قرارداد یا فسخ آن بهره بردار هیچگونه حقی از بابت سرقفلی حق کسب پیشه وحقوق صنفی و .... نخواهد داشت.
12-4) این قرارداد در حضور شهود ذیل الذکر پس از تفهیم کلیه مفاهیم بکار در آن تنظیم و بهره بردار با مطالعه و اطلاع کامل از مفاد و شرایط این قرارداد که مورد قبول وی می باشد به امضاء آن اقدام نموده است و هر گونه ادعای بعدی را در هر مرجع از محاکم قضایی از خود سلب و ساقط می نماید.
13-4) درصورت انصراف بهره بردار قبل از اتمام مدت 2 ساله قرارداد 10% سپرده قرارداد 2 ساله بصورت یکجا ضبط خواهد شد، بهره بردار مکلف است ضمن تخلیه و تحویل محل و اعلان کتبی مراتب انصراف خود به سازمان، مفاصاً حسابهای دوره خود را نیز به سازمان تسلیم و تسویه نماید.
14-4) هرگونه بهره برداری کاسبی، تبلیغاتی و غیره از محوطه بیرونی با توافق و هماهنگی علیحده سازمان انجام خواهد شد. درغیر اینصورت، سازمان، برخورد قانونی از تذکر، رفع و جمع آوری و فسخ قرارداد، به نشخیص خود، انجام خواهد داد.
15-4)آقایان ..................................................... منفرداً و مجتمعاً ضامن و مسئول اجرای هر کدام از تعهدات و پرداختهای قرارداد حاضرمی باشند.(درصورت عدم انفراد بهره بردار طرف قرارداد)
16-4 ) بازارچه با وضع موجود طبق صورتجلسه واگذار می گردد.
ماده 5- تضمین وحسن انجام تعهد قرارداد :
1-5) بهره بردار از بابت ضمانت اجرائی به مبلغ 10% کل سهم منافع دو ساله سازمان را طی ضمانتنامه بانکی به شماره ........................ بانک ............................ تحویل سازمان نموده است که درصورت عدم ایفای مفاد قرارداد بدون هیچ قید و شرطی به نفع سازمان ضبط شود و منافی اختیارات و تصریحات دیگر مذکور در قرارداد نمی باشد.
2-5) بهره بردار بابت تضمین تخلیه بموقع عین مورد قرارداد یک فقره چک بمبلغ -.................................... ریال طی چک شماره ....................................... در وجه سازمان صادر و به سازمان تحویل داده تا درصورت عدم تخلیه بموقع با داشتن اختیار قانونی لازم در الحاق تاریخ در م��ن چک وجوه آنرا استیفا نماید. استفاده از شرط اخیر، نافی اختیارات مصرح در بندهای دیگر در زمینه همین تخلف نمی باشد.
3-5) در صورتیکه سازمان تشخیص دهد بهره بردار یا عوامل وی، تخلفی را مرتکب یا نسبت به اجرای بموقع و یا اجرای صحیح تعهدات مندرج در قرارداد و سایر مقرراتی که بعداً ابلاغ می گردد اقدام ننموده اند، هزینه ها و جرائم متعلقه به بهره بردار در صورت لزوم و صلاحدید سازمان از محل تضمین وی کسر و برداشت می شود. همچنین بهره بردار به سازمان وکالت بلاعزل می دهد که هرگونه مطالبات خود از مشارالیه را از محل تضمینات، به هر میزان و نحوه عملی که سازمان تشخیص می دهد و با اختیار الحاق تاریخ در متن چک استیفا و جبران نماید و بهره بردار حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را نسبت به میزان و نحوه عمل سازمان از خود سلب و ساقط نمود.
ماده 6- جبران خسارت: بهره بردار تعهد می نماید که بازارچه، محوطه، تأسیسات، انشعابات و تجهیزات و لوازم تحویل را به صورت صحیح و سالم هنگام تخلیه (چه در پایان مدت و چه در فسخ قرارداد) مطابق صورتجلسه به سازمان تحویل و تسلیم نماید. در صورتی که اموال منقول یا غیرمنقول تحویلی به صورت اولیه و سالم نباشد، بهره بردار مکلف است طبق نظر سازمان، خسارت پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت خسارت، از اختیارات ماده 5 قرارداد، سازمان رأساً جبران و استیفا خواهد نمود.
ماده 7 – در مواردیکه بنا به جهات خارج از پیش بینی های این سازمان، نظیر اعلام ممنوعیت های قانونی از سایر ارگانهای ذیصلاح مانند مناطق شهرداری، نیروی انتظامی، بهداشت، استاندارد و ... نهایتاً تصمیم سازمان در فسخ قرارداد تعطیلی بازارچه اتخاذ شود، بهره بردار لازم به پذیرش بوده و حق هرگونه ادعا و اعتراض را نسبت به عملکرد سازمان از خود سلب و ساقط می نماید.
ماده 8 – نظارت بر اجرای کامل و بموقع تعهدات : درصورت عدم اجرای صحیح و بموقع مفاد و تعهدات قرارداد حاضر و سایر ابلاغیه های سازمان، نسبت بموضوع قرارداد، مراتب توسط بازرسان سازمان به سازمان منعکس و برابر مقررات در اختیار سازمان، نسبت به رفع تخلف ( به تشخیص سازمان ) از تذکر کتبی، اخطاریه و یا فسخ یکجانبه قرارداد، برخورد خواهد شد.
ماده 9 – موارد فسخ قرارداد :
1-9- درصورت عدم تسلیم بموقع چکهای سهم منافع سازمان و یا عدم تأدیه بموقع وجوه آنها ( موضوع ماده 3 ) بدون هیچ  اخطار و تشریفات قبلی.
2-9- درصورت سایر تخلفات از مفاد و تعهدات ناشی از قرارداد، به تشخیص سازمان، درصورتیکه یکفقره اخطار قبلی کتبی موثر واقع نشود.
3-9- استناد به ماده 7 قرارداد .
تبصره – اقدام به فسخ قرارداد، صرفاً با صدور اعلامیه فسخ که به نشانی قراردادی بهره بردار، با پست سفارشی ارسال یا حضوراً در محل سازمان یا محل بازارچه توسط مأموران سازمان ابلاغ می شود، ملاک اعتبار تمام و کمال بوده و تاریخ ابلاغ یا رسید پستی، معتبر خواهد بود.
ماده 10 – بموجب این قرارداد بهره بردار مکلف است بدون هیچ قید و شرطی در انقضای مدت قرارداد یا اعلان فسخ قرارداد بازارچه را بطور کامل تخلیه و تحویل سازمان نماید. کلیه شروط و تعهدات قرارداد حاضر، ضمن عقد خارج لازم و شرعی اشتراط گردید و سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، وکیل و وکیل در توکیل از طرف بهره بردار بوده و اگر مشارالیه در انقضای مدت یا اعلان فسخ قرارداد، عین محل بهره برداری ( بازارچه ) را تخلیه ننماید با در نظر گرفتن سایر شروط قرارداد، نسبت به تخلیه و بنحوی از انحاء ( از قبیل فک قفل – صورت برداری اموال موجود و غیره ) اقدام نماید و بهره بردار هیچ گونه ادعا و اعتراض در این خصوص نخواهد داشت و هرگونه اعتراض و ادعای بعدی در حال و آینده را در هر مرجع از خود سلب و ساقط می نماید.
ماده 11 – این قرارداد ناظر بر مقررات ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن، میادین و غرفه های ارائه محصولات کشاورزی، دامی و سایر مایحتاج عمومی مصوب 59 شورایعالی انقلاب و اصلاحات بعدی آن، منعقد گردیده و اقدام به تخلیه آن – چه در انقضای مدت و یا فسخ قرارداد، راساً توسط سازمان، انجام پذیر خواهد بود.
ماده 12 – بهره بردار با علم و آگاهی کافی از موارد قانونی و مفاد قرارداد حاظر، شخصاً به امضای قرارداد مبادرت نموده و این قرارداد در 12 ماده و 22 بند و یک تبصره در 5 نسخه متحدالمتن مبادله گردید که تمامی آنها در حکم واحد هستند.
امضاء بهره بردار                    فرج اللهی                فیروزیان
                           معاون اداری و مالی                           مدیرعامل
                                                                       

شرایط مزایده واگذاری منافع بهره برداری از بازارچه شقایق
1.    شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ -/72.000.000 ریال ( هفتاد و دو میلیون ریال) بازای ( 28 غرفه مندرج  در کروکی پیوستی ) بازارچه به عنوان سپرده شرکت در مزایده را نقداً به حساب جاری 100883 بانک شهر شعبه اطباء به نام سازمان میادین واریز یا معادل آن ضمانت نامه معتبر بانکی بنام سازمان اخذ و ارائه نمایند.
2.    مدت قرارداد: از تاریخ عقد قرارداد به مدت دو سال شمسی می باشد.
3.    مبلغ پایه: به صورت ماهانه -/60.000.000 ریال  ( شصت میلیون ریال) می باشد.
4.    محل بازارچه موضوع قرارداد: خ توانیر – فلکه گلپارک – جنب آپارتمانهای گلپارک شامل 28 غرفه هاشور خورده طبق کروکی پیوستی.
5.    محل اخذ اسناد مزایده و پیشنهادها دبیرخانه سازمان می باشد.
6.    سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
7.    کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.
8.    پیمانکار موظف است جهت حسن انجام کار در هنگام تنظیم قرارداد 10% کل قرارداد سالانه را نقداً و یا به صورت ضمانتنامه بانکی در اختیار سازمان قرار دهد که پس از اتمام قرارداد و ارائه تسویه حسابهای قانونی توسط پیمانکار به نامبرده عودت داده خواهد شد.
9.    کلیه پیشنهادات بدون شرط و هیچگونه خدشه خواهد بود و درصورت صریح نبودن پیشنهادات تقاضاهای رسیده باطل تلقی و سپرده واریزی عیناً بدون هیچ اقدامی به متقاضی تأدیه خواهد شد.
10.    شرکت کنندگان در مزایده می بایست فیش یا ضمانت نامه بانکی سپرده شرکت در مزایده را همراه با مدارک شرکت و اسناد مزایده که از سازمان اخذ می نمایند و همچنین اشخاص حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی و اشخاص حقوقی اساسنامه و آخرین تغییرات و آگهی تاسیس را در پاکت الف و فرم قیمت پیشنهادی را در داخل پاکت ب گذاشته و حداکثر تا ساعت 30/14 روز شنبه مورخ 27/7/92  به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید اخذ نمایند.
11.    کلیه پيشنهادات در ساعت 30/14 روز شنبه مورخ 27/7/92 با حضور اعضاء كميسيون مربوطه و در محل دفتر مرکزی باز و برنده مزایده تعیین خواهد شد. ضمناً متقاضیان می توانند جهت اطلاع از وضعیت نتایج بطور همزمان در سازمان حضور یابند.
12.    هرگاه برنده مزایده حداکثر تا هفت روز حاضربه انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع سازمان ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و درصورتیکه برنده دوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده آنان نیز به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
13.    هزينه آگهي بعهده برندگان خواهد بود.
14.    حفظ امنیت بازارچه به عهده پیمانکار می باشد.
15.    پیشنهاد دهندگان بایستی نکات فوق را خوانده و با آگاهی کامل از مفاد آن نسبت به تکمیل فرم تقاضا و واریز مبلغ سپرده اقدام نمایند.
16.    شرکت کنندگان ملزم به رعایت مفاد قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 22 دیماه 1337 می باشند.
17.    برندگان موظف می باشند سهم منافع ماه اول را نقداً به حساب سازمان واریز و فیش آنرا بهنگام عقد قرارداد به امورمالی سازمان تحویل دهند.
مدارک مورد نیاز پاکت الف :
-    سپرده شرکت در مزایده
-    شرایط شرکت در مزایده و نمونه قرارداد اخذ شده از سازمان که همگی به امضاء و مهر شرکت کنندگان رسیده باشد.
-    کپی شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی
-    کپی اساسنامه و کپی آگهی تاسیس به همراه آخرین تغییرات اساسنامه برای اشخاص حقوقی.
مدارک مورد نیاز پاکت ب :
- فرم پیشنهاد قیمت که به امضاء و مهر شرکت کنندگان رسیده باشد.
                           سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل              
                                                   شهري شهرداري تبريز
 

فرم پيشنهادي قیمت بازارچه شقایق

اينجانب .................................... به شماره شناسنامه ..................صادره از ............... فرزند ............ با ارائه فیش یا ضمانت نامه بانکی شماره .............................. از بابت سپرده شرکت در مزایده و با اطلاع از متن قرارداد شرایط مزایده و سایر موارد حاضرم قرارداد حق بهره برداری از 28 غرفه بازارچه شقایق بشرح کروکی پیوستی شرایط مزایده که از هر حیث به رویت اینجانب رسیده و مورد قبول واقع گردیده است را ماهانه به مبلغ .................. ریال و به حروف ............................................................... منعقد نمایم.
توجه: خواهشمند است در موقع تنظیم پیشنهاد، ارقام و حروف مبلغ به هیچ وجه مخدوش نباشد. درصورتیکه پیشنهاد دهنده شریک یا شرکایی داشته باشد مشخصات آنرا ذیلاً درج نماید بدیهی است که در زمان عقد قرارداد صرفاً طرف قرارداد براساس اسامی زیر خواهد بود و هیچگونه تغییرات بعدی قابل قبول نمی باشد.

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :


آدرس قانونی و شماره تلفن :


تاریخ :                                                                      
                                             مهر و امضاء متقاضی
 
قرارداد  واگذاري موقت بهره‌برداري از منافع  بازارچه شقایق

بر اساس مصوبه هیئت مدیره به شماره ...................................................... و نتیجه برگزاری مزایده مورخه .............................  اين قرارداد فيمابين سازمان ساماندهي ميادين و مشاغل شهري به نمايندگي آقاي شمس الله فیروزیان  (مديرعامل) و حسین فرج اللهی ( معاون اداری و مالی )كه منبعد سازمان ناميده مي‌شود از یكطرف و آقاي..................................................... فرزند............................... کد ملی : ........................ به نشانی کامل  ....................................................................................... کد پستی ..................................تلفن تماس: ............................................. که منبعد (بهره‌بردار) ناميده مي‌شوند از طرف ديگر به شرح زير منعقد ‌گردیده و مفاد آن فیمابین متعاملین و قائم مقائم قانونی ایشان لازم الاتباع گردید :
ماده 1 - موضوع قرارداد : عبارتست از واگذاری بهره برداری از منافع 28 غرف بازارچه شقایق ( مطابق کروکی پیوستی و صورتجلسه علیحده تحویل ) واقع در تبريز خ توانیر – فلکه گلپارک – جنب آپارتمانهای گلپارک بر اساس موضوع اساسنامه سازمان و صرفاً بمنظور تسهیل امور توزیع فرآورده های دامی و کشاورزی و ارزاق و مایحتاج عمومی شهروندان، مختصات و ابعاد، تعداد غرفه ها و متعلقات و انشعابات و ملحقات بازارچه به شرح صورتجلسه علیحده تحویل داده و تحویل گرفته می شود.
تبصره : لازم به ذکر است که مورد قرارداد صرفاً در اجرای موضوع اساسنامه سازمان برای میوه و تره بار و فرآورده های دامی و کشاورزی ارزاق عمومی و مایحتاج عمومی واگذار گردیده و هرگونه تخلف جزئی و کلی از موضوع، به تشخیص سازمان، از موارد فسخ قرارداد، خواهد بود.
ماده 2 - مدت قرارداد : از تاریخ ......................... لغایت ......................... به مدت 2 سال شمسی می باشد.
ماده 3 – سهم منافع ماهیانه سازمان : از قرار ماهيانه ............................. ريال بر اساس قیمت پیشنهادی مزایده فوق برای سال اول تعيين ‌گردید كه در آغاز سال دوم 20% نسبت به سال اول افزایش دارد که بهره بردار مكلف است در اول هر شش ماه ،  از تاریخ قرارداد چکهای اقساط شش ماهه سهم منافع سازمان را بصورت ماهیانه به امورمالی سازمان تحویل و تسلیم نماید. بدون قید و شرط هرگاه 10روز از موعد تسلیم چکهای موضوع سهم منافع سازمان و یا موعد تأدیه وجوه ماهیانه آنها بگذرد و بهره بردار اقدام به تسلیم چکها و یا پرداخت وجوه ننماید سازمان رأساً مختار به فسخ بقیه مدت قرارداد و خلع و انتزاع ید بهره بردار از کل بازارچه خواهد بود و بعلاوه به ازاء هر 1 روز دیر کرد از تاریخ چک مبلغ -/500.000 ریال جریمه برای سال اول مورد توافق طرفین قرار گرفت که در سال بعد ، میزان خسارت تاخیر 20% افزایش می یابد
ماده 4 شروط و تصریحات:
1-4 ) بهره بردار حق انتقال منافع مورد قرارداد را به غیر کلاً ، مشاعاً یا مفروزاً  به صورت نمایندگی، وکالت یا به هر عنوان دیگر ندارد. در صورت تخلف، از موارد فسخ قرارداد می باشد. حق بهره برداری موقت از منافع جزء غرفه ها را در طول مدت قرارداد، می تواند با رعایت مفاد ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن، میادین و غرف عرضه محصولات کشاورزی و دامی و سایر مایحتاج عمومی و تصریح آن به بهره بردار جزء، واگذار نماید. در هر صورت، در انقضای مدت و یا انصراف و یا اعلان فسخ قرارداد ، بهره بردار، نسبت به تخلیه بموقع کل بازارچه، مسئول و ضامن بوده و نسبت به بهره برداران جزء، از هر حیث، راساً پاسخگو خواهد بود.
2-4) تعمیرات کلی به عهده سازمان و تعمیرات جزئی به عهده بهره بردار است و همچنین اقداماتی از قبیل: نقاشی
 قفسه بندی و یا هر هزینه ای که مربوط به مستأجر میباشد ارتباطی به سازمان نداشته و مستأجر حق مطالبه هیچ وجهی را به هر عنوان از سازمان را ندارد. تعمیرات جزئی مانع تأدیه کامل سهم منافع سازمان از طرف بهره بردار نخواهد بود.
3-4) پرداخت هزینه های جاری از هر قبیل مانند : آب و برق و تلفن و گاز در مدت اجاره به عهده بهره بردار است.
 4-4) بهره بردار حق احداث اعیانی ندارد و در صورتیکه قصد تغییرات و بهینه سازی جزئی داشته باشد پس از تقاضای کتبی و موافقت کتبی سازمان، به هزینه و اقدامات خود، صرفاً در حدود موافقت صادره اقدام و در هر حال در پایان مدت یا فسخ یا تخلیه محل مکلف است بازارچه را به صورت اولیه یا وضعیت اخیر آن، طبق نظر  و قبول سازمان، به سازمان تحویل دهد و در صورت ورود خسارت، بهره بردار مکلف به پرداخت یا جبران خسارت وارده می باشد.
5-4) بهره بردار یک فقره چک به شماره ................................... به مبلغ سهم منافع یکساله سازمان بمیزان -.......................... ریال را از بانک .............................. به سازمان تسلیم می نماید تا چنانچه از پرداخت بموقع سهم منافع سازمان استنکاف یا برخلاف مفاد قرارداد رفتار نماید سازمان  با داشتن اختیار الحاق تاریخ در متن چک و تشخیص خود و بمیزان لازم از تاریخ استنکاف یا تخلف بهره بردار لغایت اتمام مدت قرارداد همان سال یا خسارت وارده از محل آن برداشت نماید و بهره بردار حق اعتراض و ادعای بعدی را به عملکرد سازمان نخواهد داشت. چک اخیر الذکر هر ساله طبق متمم جایگزین یا تمدید می گردد.
6-4) در صورت تأخیر در تخلیه ناشی از اتمام مدت یا فسخ قرارداد علاوه بر سهم منافع سازمان وجه التزامی به میزان دو برابر منافع روزانه سهم سازمان برای سال اول تعیین گردید که در پایان سال اول بمیزان 20% افزایش می یابد.    
7-4) در طول مدت قرارداد نشانی محل موضوع قرارداد، اقامتگاه بهره بردار می باشد و بعد از اتمام قرارداد بهره بردار نشانی خود را به آدرس : .............................................................................. معرفی می نماید تا چنانچه ابلاغ و مکاتبه و یا ارسال اوراق قضایی و غیره ضرورت داشته باشد مادامی که تغییر نشانی کتباً به سازمان اعلام نشود ، اقامتگاه قانونی بهره بردار محسوب است. و هرگونه اوراق و اخطار و اعلامیه قانونی و اوراق قضایی ابلاغ شده محسوب است.
8-4) چنانچه مشخص شود بهره بردار به هر عنوان خارج از محدوده بازارچه، اقدام به فعالیت غیرمجاز را نموده و یا سد معبر نماید حتی برای یکبار، سازمان حق دارد قرارداد منعقده را رأساً فسخ نموده و به تخلیه بازارچه اقدام نماید بهره بردار حق هیچگونه ادعا و اعتراض را نخواهد داشت.
9 -4) پرداخت عوارض قانونی از هر قبیل مانند عوارض صنفی شهرداری، بیمه، مالیات به عهده بهره بردار خواهد بود. صرفاً مالیات مستغلات برعهده سازمان می باشد.
10-4) بهره بردار موظف است پس از پایان مدت قرارداد یا ابلاغ کتبی فسخ آن ناشی از عدم رعایت مفاد آن از سوی بهره بردار نسبت به تخلیه بموقع بازارچه و تحویل آن به سازمان اقدام نماید. و هیچ ایراد و اعتراضی رافع مسئولیت تخلیه کامل و تحویل موضوع قرارداد، به سازمان نخواهد بود در غیر اینصورت مصداق بارز غصب تلقی شده و مسئولیتهای جزائی و حقوقی غصب و ضمان بر ذمه مشارالیه مستقر می باشد. از حیث واگذاری شرایط و تخلیه مورد قرارداد، قرارداد حاضر ناظر بر قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه های شهرداری مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحات بعدی آن می باشد.
11-4) هیچ وجهی بابت سرقفلی به سازمان تسلیم نشده است و در زمان پایان قرارداد یا فسخ آن بهره بردار هیچگونه حقی از بابت سرقفلی حق کسب پیشه وحقوق صنفی و .... نخواهد داشت.
12-4) این قرارداد در حضور شهود ذیل الذکر پس از تفهیم کلیه مفاهیم بکار در آن تنظیم و بهره بردار با مطالعه و اطلاع کامل از مفاد و شرایط این قرارداد که مورد قبول وی می باشد به امضاء آن اقدام نموده است و هر گونه ادعای بعدی را در هر مرجع از محاکم قضایی از خود سلب و ساقط می نماید.
13-4) درصورت انصراف بهره بردار قبل از اتمام مدت 2 ساله قرارداد 10% سپرده قرارداد 2 ساله بصورت یکجا ضبط خواهد شد، بهره بردار مکلف است ضمن تخلیه و تحویل محل و اعلان کتبی مراتب انصراف خود به سازمان، مفاصاً حسابهای دوره خود را نیز به سازمان تسلیم و تسویه نماید.
14-4) هرگونه بهره برداری کاسبی، تبلیغاتی و غیره از محوطه بیرونی با توافق و هماهنگی علیحده سازمان انجام خواهد شد. درغیر اینصورت، سازمان، برخورد قانونی از تذکر، رفع و جمع آوری و فسخ قرارداد، به نشخیص خود، انجام خواهد داد.
15-4)آقایان ..................................................... منفرداً و مجتمعاً ضامن و مسئول اجرای هر کدام از تعهدات و پرداختهای قرارداد حاضرمی باشند.(درصورت عدم انفراد بهره بردار طرف قرارداد)
16-4 ) بازارچه با وضع موجود طبق صورتجلسه واگذار می گردد.
ماده 5- تضمین وحسن انجام تعهد قرارداد :
1-5) بهره بردار از بابت ضمانت اجرائی به مبلغ 10% کل سهم منافع دو ساله سازمان را طی ضمانتنامه بانکی به شماره ........................ بانک ............................ تحویل سازمان نموده است که درصورت عدم ایفای مفاد قرارداد بدون هیچ قید و شرطی به نفع سازمان ضبط شود و منافی اختیارات و تصریحات دیگر مذکور در قرارداد نمی باشد.
2-5) بهره بردار بابت تضمین تخلیه بموقع عین مورد قرارداد یک فقره چک بمبلغ -.................................... ریال طی چک شماره ....................................... در وجه سازمان صادر و به سازمان تحویل داده تا درصورت عدم تخلیه بموقع با داشتن اختیار قانونی لازم در الحاق تاریخ در متن چک وجوه آنرا استیفا نماید. استفاده از شرط اخیر، نافی اختیارات مصرح در بندهای دیگر در زمینه همین تخلف نمی باشد.
3-5) در صورتیکه سازمان تشخیص دهد بهره بردار یا عوامل وی، تخلفی را مرتکب یا نسبت به اجرای بموقع و یا اجرای صحیح تعهدات مندرج در قرارداد و سایر مقرراتی که بعداً ابلاغ می گردد اقدام ننموده اند، هزینه ها و جرائم متعلقه به بهره بردار در صورت لزوم و صلاحدید سازمان از محل تضمین وی کسر و ��رداشت می شود. همچنین بهره بردار به سازمان وکالت بلاعزل می دهد که هرگونه مطالبات خود از مشارالیه را از محل تضمینات، به هر میزان و نحوه عملی که سازمان تشخیص می دهد و با اختیار الحاق تاریخ در متن چک استیفا و جبران نماید و بهره بردار حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را نسبت به میزان و نحوه عمل سازمان از خود سلب و ساقط نمود.
ماده 6- جبران خسارت: بهره بردار تعهد می نماید که بازارچه، محوطه، تأسیسات، انشعابات و تجهیزات و لوازم تحویل را به صورت صحیح و سالم هنگام تخلیه (چه در پایان مدت و چه در فسخ قرارداد) مطابق صورتجلسه به سازمان تحویل و تسلیم نماید. در صورتی که اموال منقول یا غیرمنقول تحویلی به صورت اولیه و سالم نباشد، بهره بردار مکلف است طبق نظر سازمان، خسارت پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت خسارت، از اختیارات ماده 5 قرارداد، سازمان رأساً جبران و استیفا خواهد نمود.
ماده 7 – در مواردیکه بنا به جهات خارج از پیش بینی های این سازمان، نظیر اعلام ممنوعیت های قانونی از سایر ارگانهای ذیصلاح مانند مناطق شهرداری، نیروی انتظامی، بهداشت، استاندارد و ... نهایتاً تصمیم سازمان در فسخ قرارداد تعطیلی بازارچه اتخاذ شود، بهره بردار لازم به پذیرش بوده و حق هرگونه ادعا و اعتراض را نسبت به عملکرد سازمان از خود سلب و ساقط می نماید.
ماده 8 – نظارت بر اجرای کامل و بموقع تعهدات : درصورت عدم اجرای صحیح و بموقع مفاد و تعهدات قرارداد حاضر و سایر ابلاغیه های سازمان، نسبت بموضوع قرارداد، مراتب توسط بازرسان سازمان به سازمان منعکس و برابر مقررات در اختیار سازمان، نسبت به رفع تخلف ( به تشخیص سازمان ) از تذکر کتبی، اخطاریه و یا فسخ یکجانبه قرارداد، برخورد خواهد شد.
ماده 9 – موارد فسخ قرارداد :
1-9- درصورت عدم تسلیم بموقع چکهای سهم منافع سازمان و یا عدم تأدیه بموقع وجوه آنها ( موضوع ماده 3 ) بدون هیچ  اخطار و تشریفات قبلی.
2-9- درصورت سایر تخلفات از مفاد و تعهدات ناشی از قرارداد، به تشخیص سازمان، درصورتیکه یکفقره اخطار قبلی کتبی موثر واقع نشود.
3-9- استناد به ماده 7 قرارداد .
تبصره – اقدام به فسخ قرارداد، صرفاً با صدور اعلامیه فسخ که به نشانی قراردادی بهره بردار، با پست سفارشی ارسال یا حضوراً در محل سازمان یا محل بازارچه توسط مأموران سازمان ابلاغ می شود، ملاک اعتبار تمام و کمال بوده و تاریخ ابلاغ یا رسید پستی، معتبر خواهد بود.
ماده 10 – بموجب این قرارداد بهره بردار مکلف است بدون هیچ قید و شرطی در انقضای مدت قرارداد یا اعلان فسخ قرارداد بازارچه را بطور کامل تخلیه و تحویل سازمان نماید. کلیه شروط و تعهدات قرارداد حاضر، ضمن عقد خارج لازم و شرعی اشتراط گردید و سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، وکیل و وکیل در توکیل از طرف بهره بردار بوده و اگر مشارالیه در انقضای مدت یا اعلان فسخ قرارداد، عین محل بهره برداری ( بازارچه ) را تخلیه ننماید با در نظر گرفتن سایر شروط قرارداد، نسبت به تخلیه و بنحوی از انحاء ( از قبیل فک قفل – صورت برداری اموال موجود و غیره ) اقدام نماید و بهره بردار هیچ گونه ادعا و اعتراض در این خصوص نخواهد داشت و هرگونه اعتراض و ادعای بعدی در حال و آینده را در هر مرجع از خود سلب و ساقط می نماید.
ماده 11 – این قرارداد ناظر بر مقررات ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن، میادین و غرفه های ارائه محصولات کشاورزی، دامی و سایر مایحتاج عمومی مصوب 59 شورایعالی انقلاب و اصلاحات بعدی آن، منعقد گردیده و اقدام به تخلیه آن – چه در انقضای مدت و یا فسخ قرارداد، راساً توسط سازمان، انجام پذیر خواهد بود.
ماده 12 – بهره بردار با علم و آگاهی کافی از موارد قانونی و مفاد قرارداد حاظر، شخصاً به امضای قرارداد مبادرت نموده و این قرارداد در 12 ماده و 22 بند و یک تبصره در 5 نسخه متحدالمتن مبادله گردید که تمامی آنها در حکم واحد هستند.امضاء بهره بردار                    فرج اللهی                فیروزیان
                           معاون اداری و مالی                           مدیرعامل
                                                                       

شرایط مزایده واگذاری منافع بهره برداری از بازارچه شقایق
1.    شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ -/72.000.000 ریال ( هفتاد و دو میلیون ریال) بازای ( 28 غرفه مندرج  در کروکی پیوستی ) بازارچه به عنوان سپرده شرکت در مزایده را نقداً به حساب جاری 100883 بانک شهر شعبه اطباء به نام سازمان میادین واریز یا معادل آن ضمانت نامه معتبر بانکی بنام سازمان اخذ و ارائه نمایند.
2.    مدت قرارداد: از تاریخ عقد قرارداد به مدت دو سال شمسی می باشد.
3.    مبلغ پایه: به صورت ماهانه -/60.000.000 ریال  ( شصت میلیون ریال) می باشد.
4.    محل بازارچه موضوع قرارداد: خ توانیر – فلکه گلپارک – جنب آپارتمانهای گلپارک شامل 28 غرفه هاشور خورده طبق کروکی پیوستی.
5.    محل اخذ اسناد مزایده و پیشنهادها دبیرخانه سازمان می باشد.
6.    سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
7.    کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.
8.    پیمانکار موظف است جهت حسن انجام کار در هنگام تنظیم قرارداد 10% کل قرارداد سالانه را نقداً و یا به صورت ضمانتنامه بانکی در اختیار سازمان قرار دهد که پس از اتمام قرارداد و ارائه تسویه حسابهای قانونی توسط پیمانکار به نامبرده عودت داده خواهد شد.
9.    کلیه پیشنهادات بدون شرط و هیچگونه خدشه خواهد بود و درصورت صریح نبودن پیشنهادات تقاضاهای رسیده باطل تلقی و سپرده واریزی عیناً بدون هیچ اقدامی به متقاضی تأدیه خواهد شد.
10.    شرکت کنندگان در مزایده می بایست فیش یا ضمانت نامه بانکی سپرده شرکت در مزایده را همراه با مدارک شرکت و اسناد مزایده که از سازمان اخذ می نمایند و همچنین اشخاص حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی و اشخاص حقوقی اساسنامه و آخرین تغییرات و آگهی تاسیس را در پاکت الف و فرم قیمت پیشنهادی را در داخل پاکت ب گذاشته و حداکثر تا ساعت 30/14 روز شنبه مورخ 27/7/92  به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید اخذ نمایند.
11.    کلیه پيشنهادات در ساعت 30/14 روز شنبه مورخ 27/7/92 با حضور اعضاء كميسيون مربوطه و در محل دفتر مرکزی باز و برنده مزایده تعیین خواهد شد. ضمناً متقاضیان می توانند جهت اطلاع از وضعیت نتایج بطور همزمان در سازمان حضور یابند.
12.    هرگاه برنده مزایده حداکثر تا هفت روز حاضربه انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع سازمان ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و درصورتیکه برنده دوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده آنان نیز به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
13.    هزينه آگهي بعهده برندگان خواهد بود.
14.    حفظ امنیت بازارچه به عهده پیمانکار می باشد.
15.    پیشنهاد دهندگان بایستی نکات فوق را خوانده و با آگاهی کامل از مفاد آن نسبت به تکمیل فرم تقاضا و واریز مبلغ سپرده اقدام نمایند.
16.    شرکت کنندگان ملزم به رعایت مفاد قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 22 دیماه 1337 می باشند.
17.    برندگان موظف می باشند سهم منافع ماه اول را نقداً به حساب سازمان واریز و فیش آنرا بهنگام عقد قرارداد به امورمالی سازمان تحویل دهند.
مدارک مورد نیاز پاکت الف :
-    سپرده شرکت در مزایده
-    شرایط شرکت در مزایده و نمونه قرارداد اخذ شده از سازمان که همگی به امضاء و مهر شرکت کنندگان رسیده باشد.
-    کپی شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی
-    کپی اساسنامه و کپی آگهی تاسیس به همراه آخرین تغییرات اساسنامه برای اشخاص حقوقی.
مدارک مورد نیاز پاکت ب :
- فرم پیشنهاد قیمت که به امضاء و مهر شرکت کنندگان رسیده باشد.
                           سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل              
                                                   شهري شهرداري تبريز
 

فرم پيشنهادي قیمت بازارچه شقایق

اينجانب .................................... به شماره شناسنامه ..................صادره از ............... فرزند ............ با ارائه فیش یا ضمانت نامه بانکی شماره .............................. از بابت سپرده شرکت در مزایده و با اطلاع از متن قرارداد شرایط مزایده و سایر موارد حاضرم قرارداد حق بهره برداری از 28 غرفه بازارچه شقایق بشرح کروکی پیوستی شرایط مزایده که از هر حیث به رویت اینجانب رسیده و مورد قبول واقع گردیده است را ماهانه به مبلغ .................. ریال و به حروف ............................................................... منعقد نمایم.
توجه: خواهشمند است در موقع تنظیم پیشنهاد، ارقام و حروف مبلغ به هیچ وجه مخدوش نباشد. درصورتیکه پیشنهاد دهنده شریک یا شرکایی داشته باشد مشخصات آنرا ذیلاً درج نماید بدیهی است که در زمان عقد قرارداد صرفاً طرف قرارداد براساس اسامی زیر خواهد بود و هیچگونه تغییرات بعدی قابل قبول نمی باشد.

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :


آدرس قانونی و شماره تلفن :


تاریخ :                                                                      
                                             مهر و امضاء متقاضی
 
قرارداد  واگذاري موقت بهره‌برداري از منافع  بازارچه شقایق

بر اساس مصوبه هیئت مدیره به شماره ...................................................... و نتیجه برگزاری مزایده مورخه .............................  اين قرارداد فيمابين سازمان ساماندهي ميادين و مشاغل شهري به نمايندگي آقاي شمس الله فیروزیان  (مديرعامل) و حسین فرج اللهی ( معاون اداری و مالی )كه منبعد سازمان ناميده مي‌شود از یكطرف و آقاي..................................................... فرزند............................... کد ملی : ........................ به نشانی کامل  ....................................................................................... کد پستی ..................................تلفن تماس: ............................................. که منبعد (بهره‌بردار) ناميده مي‌شوند از طرف ديگر به شرح زير منعقد ‌گردیده و مفاد آن فیمابین متعاملین و قائم مقائم قانونی ایشان لازم الاتباع گردید :
ماده 1 - موضوع قرارداد : عبارتست از واگذاری بهره برداری از منافع 28 غرف بازارچه شقایق ( مطابق کروکی پیوستی و صورتجلسه علیحده تحویل ) واقع در تبريز خ توانیر – فلکه گلپارک – جنب آپارتمانهای گلپارک بر اساس موضوع اساسنامه سازمان و صرفاً بمنظور تسهیل امور توزیع فرآورده های دامی و کشاورزی و ارزاق و مایحتاج عمومی شهروندان، مختصات و ابعاد، تعداد غرفه ها و متعلقات و انشعابات و ملحقات بازارچه به شرح صورتجلسه علیحده تحویل داده و تحویل گرفته می شود.
تبصره : لازم به ذکر است که مورد قرارداد صرفاً در اجرای موضوع اساسنامه سازمان برای میوه و تره بار و فرآورده های دامی و کشاورزی ارزاق عمومی و مایحتاج عمومی واگذار گردیده و هرگونه تخلف جزئی و کلی از موضوع، به تشخیص سازمان، از موارد فسخ قرارداد، خواهد بود.
ماده 2 - مدت قرارداد : از تاریخ ......................... لغایت ......................... به مدت 2 سال شمسی می باشد.
ماده 3 – سهم منافع ماهیانه سازمان : از قرار ماهيانه ............................. ريال بر اساس قیمت پیشنهادی مزایده فوق برای سال اول تعيين ‌گردید كه در آغاز سال دوم 20% نسبت به سال اول افزایش دارد که بهره بردار مكلف است در اول هر شش ماه ،  از تاریخ قرارداد چکهای اقساط شش ماهه سهم منافع سازمان را بصورت ماهیانه به امورمالی سازمان تحویل و تسلیم نماید. بدون قید و شرط هرگاه 10روز از موعد تسلیم چکهای موضوع سهم منافع سازمان و یا موعد تأدیه وجوه ماهیانه آنها بگذرد و بهره بردار اقدام به تسلیم چکها و یا پرداخت وجوه ننماید سازمان رأساً مختار به فسخ بقیه مدت قرارداد و خلع و انتزاع ید بهره بردار از کل بازارچه خواهد بود و بعلاوه به ازاء هر 1 روز دیر کرد از تاریخ چک مبلغ -/500.000 ریال جریمه برای سال اول مورد توافق طرفین قرار گرفت که در سال بعد ، میزان خسارت تاخیر 20% افزایش می یابد
ماده 4 شروط و تصریحات:
1-4 ) بهره بردار حق انتقال منافع مورد قرارداد را به غیر کلاً ، مشاعاً یا مفروزاً  به صورت نمایندگی، وکالت یا به هر عنوان دیگر ندارد. در صورت تخلف، از موارد فسخ قرارداد می باشد. حق بهره برداری موقت از منافع جزء غرفه ها را در طول مدت قرارداد، می تواند با رعایت مفاد ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن، میادین و غرف عرضه محصولات کشاورزی و دامی و سایر مایحتاج عمومی و تصریح آن به بهره بردار جزء، واگذار نماید. در هر صورت، در انقضای مدت و یا انصراف و یا اعلان فسخ قرارداد ، بهره بردار، نسبت به تخلیه بموقع کل بازارچه، مسئول و ضامن بوده و نسبت به بهره برداران جزء، از هر حیث، راساً پاسخگو خواهد بود.
2-4) تعمیرات کلی به عهده سازمان و تعمیرات جزئی به عهده بهره بردار است و همچنین اقداماتی از قبیل: نقاشی
 قفسه بندی و یا هر هزینه ای که مربوط به مستأجر میباشد ارتباطی به سازمان نداشته و مستأجر حق مطالبه هیچ وجهی را به هر عنوان از سازمان را ندارد. تعمیرات جزئی مانع تأدیه کامل سهم منافع سازمان از طرف بهره بردار نخواهد بود.
3-4) پرداخت هزینه های جاری از هر قبیل مانند : آب و برق و تلفن و گاز در مدت اجاره به عهده بهره بردار است.
 4-4) بهره بردار حق احداث اعیانی ندارد و در صورتیکه قصد تغییرات و بهینه سازی جزئی داشته باشد پس از تقاضای کتبی و موافقت کتبی سازمان، به هزینه و اقدامات خود، صرفاً در حدود موافقت صادره اقدام و در هر حال در پایان مدت یا فسخ یا تخلیه محل مکلف است بازارچه را به صورت اولیه یا وضعیت اخیر آن، طبق نظر  و قبول سازمان، به سازمان تحویل دهد و در صورت ورود خسارت، بهره بردار مکلف به پرداخت یا جبران خسارت وارده می باشد.
5-4) بهره بردار یک فقره چک به شماره ................................... به مبلغ سهم منافع یکساله سازمان بمیزان -.......................... ریال را از بانک .............................. به سازمان تسلیم می نماید تا چنانچه از پرداخت بموقع سهم منافع سازمان استنکاف یا برخلاف مفاد قرارداد رفتار نماید سازمان  با داشتن اختیار الحاق تاریخ در متن چک و تشخیص خود و بمیزان لازم از تاریخ استنکاف یا تخلف بهره بردار لغایت اتمام مدت قرارداد همان سال یا خسارت وارده از محل آن برداشت نماید و بهره بردار حق اعتراض و ادعای بعدی را به عملکرد سازمان نخواهد داشت. چک اخیر الذکر هر ساله طبق متمم جایگزین یا تمدید می گردد.
6-4) در صورت تأخیر در تخلیه ناشی از اتمام مدت یا فسخ قرارداد علاوه بر سهم منافع سازمان وجه التزامی به میزان دو برابر منافع روزانه سهم سازمان برای سال اول تعیین گردید که در پایان سال اول بمیزان 20% افزایش می یابد.    
7-4) در طول مدت قرارداد نشانی محل موضوع قرارداد، اقامتگاه بهره بردار می باشد و بعد از اتمام قرارداد بهره بردار نشانی خود را به آدرس : .............................................................................. معرفی می نماید تا چنانچه ابلاغ و مکاتبه و یا ارسال اوراق قضایی و غیره ضرورت داشته باشد مادامی که تغییر نشانی کتباً به سازمان اعلام نشود ، اقامتگاه قانونی بهره بردار محسوب است. و هرگونه اوراق و اخطار و اعلامیه قانونی و اوراق قضایی ابلاغ شده محسوب است.
8-4) چنانچه مشخص شود بهره بردار به هر عنوان خارج از محدوده بازارچه، اقدام به فعالیت غیرمجاز را نموده و یا سد معبر نماید حتی برای یکبار، سازمان حق دارد قرارداد منعقده را رأساً فسخ نموده و به تخلیه بازارچه اقدام نماید بهره بردار حق هیچگونه ادعا و اعتراض را نخواهد داشت.
9 -4) پرداخت عوارض قانونی از هر قبیل مانند عوارض صنفی شهرداری، بیمه، مالیات به عهده بهره بردار خواهد بود. صرفاً مالیات مستغلات برعهده سازمان می باشد.
10-4) بهره بردار موظف است پس از پایان مدت قرارداد یا ابلاغ کتبی فسخ آن ناشی از عدم رعایت مفاد آن از سوی بهره بردار نسبت به تخلیه بموقع بازارچه و تحویل آن به سازمان اقدام نماید. و هیچ ایراد و اعتراضی رافع مسئولیت تخلیه کامل و تحویل موضوع قرارداد، به سازمان نخواهد بود در غیر اینصورت مصداق بارز غصب تلقی شده و مسئولیتهای جزائی و حقوقی غصب و ضمان بر ذمه مشارالیه مستقر می باشد. از حیث واگذاری شرایط و تخلیه مورد قرارداد، قرارداد حاضر ناظر بر قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه های شهرداری مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحات بعدی آن می باشد.
11-4) هیچ وجهی بابت سرقفلی به سازمان تسلیم نشده است و در زمان پایان قرارداد یا فسخ آن بهره بردار هیچگونه حقی از بابت سرقفلی حق کسب پیشه وحقوق صنفی و .... نخواهد داشت.
12-4) این قرارداد در حضور شهود ذیل الذکر پس از تفهیم کلیه مفاهیم بکار در آن تنظیم و بهره بردار با مطالعه و اطلاع کامل از مفاد و شرایط این قرارداد که مورد قبول وی می باشد به امضاء آن اقدام نموده است و هر گونه ادعای بعدی را در هر مرجع از محاکم قضایی از خود سلب و ساقط می نماید.
13-4) درصورت انصراف بهره بردار قبل از اتمام مدت 2 ساله قرارداد 10% سپرده قرارداد 2 ساله بصورت یکجا ضبط خواهد شد، بهره بردار مکلف است ضمن تخلیه و تحویل محل و اعلان کتبی مراتب انصراف خود به سازمان، مفاصاً حسابهای دوره خود را نیز به سازمان تسلیم و تسویه نماید.
14-4) هرگونه بهره برداری کاسبی، تبلیغاتی و غیره از محوطه بیرونی با توافق و هماهنگی علیحده سازمان انجام خواهد شد. درغیر اینصورت، سازمان، برخورد قانونی از تذکر، رفع و جمع آوری و فسخ قرارداد، به نشخیص خود، انجام خواهد داد.
15-4)آقایان ..................................................... منفرداً و مجتمعاً ضامن و مسئول اجرای هر کدام از تعهدات و پرداختهای قرارداد حاضرمی باشند.(درصورت عدم انفراد بهره بردار طرف قرارداد)
16-4 ) بازارچه با وضع موجود طبق صورتجلسه واگذار می گردد.
ماده 5- تضمین وحسن انجام تعهد قرارداد :
1-5) بهره بردار از بابت ضمانت اجرائی به مبلغ 10% کل سهم منافع دو ساله سازمان را طی ضمانتنامه بانکی به شماره ........................ بانک ............................ تحویل سازمان نموده است که درصورت عدم ایفای مفاد قرارداد بدون هیچ قید و شرطی به نفع سازمان ضبط شود و منافی اختیارات و تصریحات دیگر مذکور در قرارداد نمی باشد.
2-5) بهره بردار بابت تضمین تخلیه بموقع عین مورد قرارداد یک فقره چک بمبلغ -.................................... ریال طی چک شماره ....................................... در وجه سازمان صادر و به سازمان تحویل داده تا درصورت عدم تخلیه بموقع با داشتن اختیار قانونی لازم در الحاق تاریخ در متن چک وجوه آنرا استیفا نماید. استفاده از شرط اخیر، نافی اختیارات مصرح در بندهای دیگر در زمینه همین تخلف نمی باشد.
3-5) در صورتیکه سازمان تشخیص دهد بهره بردار یا عوامل وی، تخلفی را مرتکب یا نسبت به اجرای بموقع و یا اجرای صحیح تعهدات مندرج در قرارداد و سایر مقرراتی که بعداً ابلاغ می گردد اقدام ننموده اند، هزینه ها و جرائم متعلقه به بهره بردار در صورت لزوم و صلاحدید سازمان از محل تضمین وی کسر و برداشت می شود. همچنین بهره بردار به سازمان وکالت بلاعزل می دهد که هرگونه مطالبات خود از مشارالیه را از محل تضمینات، به هر میزان و نحوه عملی که سازمان تشخیص می دهد و با اختیار الحاق تاریخ در متن چک استیفا و جبران نماید و بهره بردار حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را نسبت به میزان و نحوه عمل سازمان از خود سلب و ساقط نمود.
ماده 6- جبران خسارت: بهره بردار تعهد می نماید که بازارچه، محوطه، تأسیسات، انشعابات و تجهیزات و لوازم تحویل را به صورت صحیح و سالم هنگام تخلیه (چه در پایان مدت و چه در فسخ قرارداد) مطابق صورتجلسه به سازمان تحویل و تسلیم نماید. در صورتی که اموال منقول یا غیرمنقول تحویلی به صورت اولیه و سالم نباشد، بهره بردار مکلف است طبق نظر سازمان، خسارت پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت خسارت، از اختیارات ماده 5 قرارداد، سازمان رأساً جبران و استیفا خواهد نمود.
ماده 7 – در مواردیکه بنا به جهات خارج از پیش بینی های این سازمان، نظیر اعلام ممنوعیت های قانونی از سایر ارگانهای ذیصلاح مانند مناطق شهرداری، نیروی انتظامی، بهداشت، استاندارد و ... نهایتاً تصمیم سازمان در فسخ قرارداد تعطیلی بازارچه اتخاذ شود، بهره بردار لازم به پذیرش بوده و حق هرگونه ادعا و اعتراض را نسبت به عملکرد سازمان از خود سلب و ساقط می نماید.
ماده 8 – نظارت بر اجرای کامل و بموقع تعهدات : درصورت عدم اجرای صحیح و بموقع مفاد و تعهدات قرارداد حاضر و سایر ابلاغیه های سازمان، نسبت بموضوع قرارداد، مراتب توسط بازرسان سازمان به سازمان منعکس و برابر مقررات در اختیار سازمان، نسبت به رفع تخلف ( به تشخیص سازمان ) از تذکر کتبی، اخطاریه و یا فسخ یکجانبه قرارداد، برخورد خواهد شد.
ماده 9 – موارد فسخ قرارداد :
1-9- درصورت عدم تسلیم بموقع چکهای سهم منافع سازمان و یا عدم تأدیه بموقع وجوه آنها ( موضوع ماده 3 ) بدون هیچ  اخطار و تشریفات قبلی.
2-9- درصورت سایر تخلفات از مفاد و تعهدات ناشی از قرارداد، به تشخیص سازمان، درصورتیکه یکفقره اخطار قبلی کتبی موثر واقع نشود.
3-9- استناد به ماده 7 قرارداد .
تبصره – اقدام به فسخ قرارداد، صرفاً با صدور اعلامیه فسخ که به نشانی قراردادی بهره بردار، با پست سفارشی ارسال یا حضوراً در محل سازمان یا محل بازارچه توسط مأموران سازمان ابلاغ می شود، ملاک اعتبار تمام و کمال بوده و تاریخ ابلاغ یا رسید پستی، معتبر خواهد بود.
ماده 10 – بموجب این قرارداد بهره بردار مکلف است بدون هیچ قید و شرطی در انقضای مدت قرارداد یا اعلان فسخ قرارداد بازارچه را بطور کامل تخلیه و تحویل سازمان نماید. کلیه شروط و تعهدات قرارداد حاضر، ضمن عقد خارج لازم و شرعی اشتراط گردید و سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، وکیل و وکیل در توکیل از طرف بهره بردار بوده و اگر مشارالیه در انقضای مدت یا اعلان فسخ قرارداد، عین محل بهره برداری ( بازارچه ) را تخلیه ننماید با در نظر گرفتن سایر شروط قرارداد، نسبت به تخلیه و بنحوی از انحاء ( از قبیل فک قفل – صورت برداری اموال موجود و غیره ) اقدام نماید و بهره بردار هیچ گونه ادعا و اعتراض در این خصوص نخواهد داشت و هرگونه اعتراض و ادعای بعدی در حال و آینده را در هر مرجع از خود سلب و ساقط می نماید.
ماده 11 – این قرارداد ناظر بر مقررات ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن، میادین و غرفه های ارائه محصولات کشاورزی، دامی و سایر مایحتاج عمومی مصوب 59 شورایعالی انقلاب و اصلاحات بعدی آن، منعقد گردیده و اقدام به تخلیه آن – چه در انقضای مدت و یا فسخ قرارداد، راساً توسط سازمان، انجام پذیر خواهد بود.
ماده 12 – بهره بردار با علم و آگاهی کافی از موارد قانونی و مفاد قرارداد حاظر، شخصاً به امضای قرارداد مبادرت نموده و این قرارداد در 12 ماده و 22 بند و یک تبصره در 5 نسخه متحدالمتن مبادله گردید که تمامی آنها در حکم واحد هستند.امضاء بهره بردار                    فرج اللهی                فیروزیان
                           معاون اداری و مالی                           مدیرعامل
                                                                       
PDF چاپ چاپ