جمعه 8 اسفند 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 24 شهريور 1392     |     کد : 49

آگهی مزایده بازارچه ستارخان سازمان میادین

به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد مغازه های بازارچه ستارخان را از طریق برگزاری مزایده به مدت یکسال شمسی به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.

به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد مغازه های بازارچه ستارخان را از طریق برگزاری مزایده به مدت یکسال شمسی  به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.
1- مدت قرارداد یکسال شمسی  می باشد.
2- مدت قبول پیشنهادها از سه شنبه مورخه 92/6/26 تا آخر وقت اداری روز یکشنبه  مورخه 92/7/7 می باشد و پیشنهادها رأس ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخه 92/7/8  مفتوح خواهد شد.
3- مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.
4- داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر - خ توانیر  جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.
5- چنانچه برندگان اول ، دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
6- هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
8- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

تاریخ انتشار : 92/6/26


شمس الله فیروزیان -  مدیرعامل سازمان
میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ