جمعه 8 اسفند 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 2 شهريور 1392     |     کد : 44

تجدید مزایده فروش 4 قطعه زمین

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداري تبريز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 752 مورخ 13/03/92 ششمین جلسه هیأت مدیره محترم سازمان تعدادچهار قطعه زمین واقع در شهرک مرزداران با مشخصات ذیل از طریق مزایده بفروش رساند.

 آگهی تجدید  مزایـده 
4 قطعه زمین واقع در شهرک مرزداران

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداري تبريز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 752 مورخ 13/03/92 ششمین جلسه هیأت مدیره محترم سازمان تعدادچهار قطعه زمین واقع در شهرک مرزداران با مشخصات ذیل از طریق مزایده بفروش رساند.

1- متقاضیان محترم می توانند جهت اخذ فرم شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در بازارچه سیلاب ، اول خیابان عارف ، پلاک 266 ( تلفن تماس 1-5277570-0411 ) از مورخه 2/6/92 لغایت 13/6/92 مراجعه نمایند .
2- واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت کل ( قطعات مذکور ) می باشد که شرکت کننده می بایست بحساب شماره 0104829996005 سازمان نزد بانک صادرات شعبه فلکه بازار ولیعصر تبریز واریز و فیش آنرا به همراه اسناد مزایده به سازمان ارائه نماید . ارائه ضمانت نامه بانکی به همان مبلغ نیز مجاز است .
3- برندگان اول و دوم  مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
4- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
5- کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برندگان مزایده می باشد .
6- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .
7- کلیه پیشنهادها راس ساعت 30/14 روز چهارشنبه مورخ 13/6/92 با حضور اعضاء کمیسیون معاملات سازمان باز و برندگان مشخص خواهد شد . حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلانانع می باشد .

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز

 


PDF چاپ چاپ