يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 4 ارديبهشت 1395     |     کد : 437

" آگهي مناقصـــه "

شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد مجوزهيئت مديره محترم شركت درنظر دارد امورات نظافت و نگهداري راهبردي باس واش وزيرشوئي شركت را ازطريق مناقصه...

شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد مجوزهيئت مديره  محترم شركت درنظر دارد امورات نظافت و نگهداري راهبردي باس واش وزيرشوئي شركت را ازطريق مناقصه عمومي به  اشخاص حقوقي واجد شرايط  كه داراي گواهي صلاحيت فعاليت از اداره كل تعاون و،كار ورفاه اجتماعي ميباشند بمدت يكسال واگذار نمايد . لذا متقاضيان محترم مي توانند براي دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي تا آخر وقت اداري روز سه شنبه مورخه 95/2/14 به نشاني تبريز -  بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه به واحد امور قراردادها مراجعه نمايند .
الف : محل دريافت اسناد مناقصه : تبريز -  بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز  واحد امور قراردادها
ب – ميزان سپرده نقدي و شماره حساب يا ضمانتنامه بانكي معتبر:  واريز مبلغ 84/846/400ريال به عنوان سپرده شركت در مناقصه به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهر شعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه يا ضمانتنامه بانكي به مبلغ مذكور بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه با اعتبار سه ماهه
ج – مهلت ارائه اسناد : ازتاريخ نشر آگهي لغايت آخر وقت اداري روز سه شنبه مورخه 95/2/14
د – زمان ومكان برگزاري مناقصه : مورخه 95/2/14 ساعت 14/30 روزسه شنبه  بلوارپنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مناقصه بوده وشركت واحد باتصويب هيئت مديره در رد ياقبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود ضمناً مشروح شرايط مناقصه دراسناد مناقصه موجود ميباشد .
             
                                   
                                                         شركت واحد اتوبوسراني تبريزو حومه


PDF چاپ چاپ