جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 15 فروردين 1395     |     کد : 416

آگهی مزایده واگذاری اجاره سالن های ورزشی سازمان ورزش شهرداری تبریز

سازمان ورزش شهرداری تبریز در نظر دارد تعداد 4 سالن ورزشی را از طریق برگزاری مزایده بطور مجزا به افراد و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

سازمان ورزش شهرداری تبریز در نظر دارد تعداد 4 سالن ورزشی بشرح ذیل را از طریق برگزاری مزایده بطور مجزا به افراد و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس : نصف راه – خیابان ورزش – باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری تبریز مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34449193 تماس حاصل فرمایند.

مشخصات سالن های ورزشی :

1 )مرزداران = قیمت پایه سالانه 700/000/000 ریال

2) شهدای کوی صفا= قیمت پایه سالانه 700/000/000 ریال

3) آفتاب بارنج = قیمت پایه سالانه 600/000/000 ریال

4) المهدی اندیشه = قیمت پایه سالانه 600/000/000 ریال

شرایط مزایده:

-زمان چاپ آگهی مزایده روز یکشنبه 15/01/95 می باشد.

-آخرین مهلت تحویل اسناد شرکت در مزایده روز شنبه 28/01/95 ساعت 13:00می باشد.

-زمان بازگشایی اسناد مزایده روز شنبه 28/01/95 ساعت 15:00در محل سازمان ورزش شهرداری تبریز خواهد بود.

-واریز مبلغ 5% از قیمت پایه بعنوان سپرده جهت شرکت در مزایده به حساب سپرده 71/9093 به نام سازمان ورزش شهرداری تبریز نزد بانک سپه شعبه میدان جهاد.

-سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج می باشد.

-هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

-چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم در مدت مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.


PDF چاپ چاپ