جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 13 اسفند 1394     |     کد : 395

آگهی مزایده عمومی مرحله اول – نوبت اول

به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز این سازمان در نظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری مجتمع جواهر (سهم شهرداری تبریز) را برابر قیمت گذاری در هیئت ارزیابی املاک شهرداری تبریز از طریق برگزاری مزایده به مدت یک سال شمسی به افراد حقیقی یا حقوقی به شرح ذیل به صورت اجاره ای واگذار نماید.

به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز این سازمان در نظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری مجتمع جواهر (سهم شهرداری تبریز) را برابر قیمت گذاری در هیئت ارزیابی املاک شهرداری تبریز از طریق برگزاری مزایده به مدت یک سال شمسی به افراد حقیقی یا حقوقی به شرح ذیل به صورت اجاره ای واگذار نماید.

1-    مدت قرارداد یک سال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.
2-    مدت قبول پیشنهادات از روز پنجشنبه تاریخ 13/12/94 تا ساعت 14 روز شنبه 22/12/94 می باشد و تمام پیشنهادات در تاریخ 22/12/94 رأس ساعت 30/14 مفتوح خواهد شد.
3-    شرکت کنندگان در مزایده می بایست 5 درصد ارزیابی مبلغ مورد مزایده را نقداً یا به صورت ضمانت نامه بانکی به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 100818 نزد بانک شهر شعبه اطباء بنام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریزواریز و رسید اخذ نمایند.
4-    داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در آبرسان، مجتمع جواهر، ساختمان اداری سازمان فرهنگی هنری شهرداری مراجعه نمایند.
5-    چنانچه برندگان اول، دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آن ها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
6-    هزینه چاپ آگهی بر عهده برندگان مزایده می باشد.
7-    سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
8-    سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
9-    مبلغ پایه واحدهای مذکور به شرح جدول ذیل (پیوستی) می باشد:
تاریخ انتشار:  13/12/94
حسین آذرنیا
    
  مدیرعاملPDF چاپ چاپ