جمعه 8 اسفند 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 26 مرداد 1392     |     کد : 38

آگهی مناقصه احداث 60دستگاه سايه بان

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

(( آگهي  مناقصـــه ))
  شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد بند 2 صورتجلسه مورخه92/3/16هيئت مديره  محترم شركت درنظر دارد تعداد60دستگاه سايه بان ، با مشخصات كامل فني كه در پيوست اسناد مناقصه مي باشد از شركتهاي واجد شرايط با پايه 5 در رشته حمل و نقل از سازمان مديريت و برنامه ريزي احداث  نمايد. لذا شركتهاي واجد شرايط مي توانند براي دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخه92/6/16 به نشاني تبريز -  بلوار پنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز ، واحد امور قراردادها مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي 2663902و 2671513 تماس حاصل  نمايند.
الف: محل دريافت اسناد مناقصه: تبريز -  بلوار پنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز  واحدامور قراردادها
ب- ميزان سپرده نقدي و شماره حساب:  شركت كنندگان بايد مبلغ 200.000.000 ریال را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به شماره حساب 0105634032001 بانك ملي شعبه ستارخان بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه واريز نموده و فيش آن را به همراه اسناد مناقصه به شركت واحد اتوبوسرانی تبریز تحویل نمایند.
ج- مهلت ارائه اسناد:  ازتاريخ نشر آگهي لغايت آخر وقت اداري روز شنبه مورخه 92/6/16
د-  زمان ومكان برگزاري مناقصه:  روزشنبه ساعت 14/30مورخه 92/6/16بلوارپنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتي شركت واحد تبريز بوده وشركت واحد باتصويب هيئت مديره در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود. ضمناً مشروح شرايط مناقصه دراسناد مناقصه موجود مي باشد .
شركت كنندگان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت اينترنتي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه به آدرس:  bus.Tabriz.irمراجعه نمايند.

             
شركت واحد اتوبوسراني شهرداري كلانشهر  تبريز وحومه


PDF چاپ چاپ